מוסדות התקינה

מוסדות התקינה הבינלאומית

בשנת 2001 הוקם ה-IFRS Foundation – בשמו הקודם, International Accounting Standards Foundation Committee (“IASCF”) – כגוף האחראי על התקינה החשבונאית הבינלאומית, כחלק מהרפורמה במוסדות התקינה הבינלאומית ופירוק ה-IASC. מעל ה- IFRS Foundation פועל ה-IFRS Foundation Trustees (“חבר הנאמנים”). חבר הנאמנים אחראי על הממשל ב-IFRS Foundation ועל הפיקוח על עבודתו.

במסגרת ה-IFRS Foundation פועלים 2 גופי תקינה חשבונאית:

א. IASB”) International Accounting Standards Board”) – גוף התקינה החשבונאית הבינלאומית המרכזי – הוא הגוף האחראי על הכנת תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים. הוא מורכב ממומחים בעלי ניסיון מגוון בתחומים חשבונאיים שונים: הכנת דוחות כספיים, ביקורת, שימוש בדוחות כספיים, הכנת תקני חשבונאות והוראה.

ב. IFRS Interpretations Committee – גוף זה עוסק במתן פרשנויות לתקני החשבונאות הבינלאומיים. תפקידו לבחון באופן סדיר סוגיות יישומיות העולות מיישום כללי החשבונאות הבינלאומיים הקיימים ולספק הכוונה ביחס לסוגיות אלה. הכוונה זו נעשית באופן של פרסום פרשנויות (“Interpretations”). בעבר נקראה הוועדה International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”).

לצד ה-IFRS Foundation פועלים שני גופי ייעוץ:

א. IFRS Advisory Council – גוף הייעוץ הפורמלי ל-IASB ולחבר הנאמנים. שמה הישן של מועצה זו הוא Standards Advisory Council (SAC).

ב. Accounting Standards Advisory Forum (ASAF) – גוף זה הוא גוף חדש יחסית, שהוקם רק ב-2013, כחלק ממסקנות בחינה שערך חבר הנאמנים. גוף זה מורכב מנציגי גופי תקינה חשבונאית במדינות שונות בעולם, ומטרתו להיות פורום מייעץ ל-IASB, ולסייע לעבודתו באופן קונסטורקטיבי.

מוסדות התקינה בארה”ב

רשות ניירות ערך האמריקנית – Securities and Exchange Commission (“SEC”) – הוקמה בשנת 1934 במטרה לאכוף את יישום  ה- Securities Act of 1933 (“חוק ניירות ערך”) שחוקק בשנת 1933, אשר קבע את דרישות הדיווח הכספי לעניין הנפקות ניירות ערך. כמו כן, בשנת 1934 חוקק ה-Securities Exchange Act of 1934 (“חוק שוקי ההון”), שקבע את דרישות הדיווח הכספי התקופתי עבור ישויות שניירות הערך שלהן רשומים למסחר. בשנת 1938 האצילה רשות ניירות ערך האמריקנית את האחריות לקביעת כללי החשבונאות והדיווח על לשכת רואי החשבון בארה”ב – American Institute of Certified Public Accountants (“AICPA”). יחד עם זאת, ל-SEC הסמכות לפרסם כללי חשבונאות ודיווח כספי מכוח חוק שוקי ההון לגבי אותן ישויות שהחוק חל עליהן.

בשנים 1959-1938 פעלה ה-AICPA באמצעות הוועדה לנהלים חשבונאים שנקראה Committee on Accounting Procedure (“CAP”). בעקבות ביקורת של ציבור המשקיעים על איכות התקנים החשבונאים החליטה בשנת 1959 ה-AICPA לפזר את הוועדה ולהקים במקומה את המועצה לעקרונות חשבונאים – Accounting Principal Board (“APB”) שייחודה בהשקעה רבה במחקר חשבונאי.

בשנת 1973, בעקבות ביקורת קשה שהוטחה ב-AICPA בדבר היותה גוף בלתי עצמאי הנתון לשליטתם של פירמות רואי החשבון הגדולות (המשמשות מבקרות של רוב החברות הגדולות) מחד, ועצם העובדה כי החברים בוועדות הלשכה פעלו בהתנדבות ללא צוות מקצועי העוסק במחקר, הוקם המוסד האמריקאי לתקינה בחשבונאות -Financial Accounting Standard Board (“FASB”). גוף זה הוקם בהסכמה משותפת בין ה-AICPA וה-SEC. כפועל יוצא ה-FASB הינו הגוף הקובע את כללי החשבונאות בסקטור הפרטי, כללים אשר בדרך כלל מקובלים על ה-SEC ועל ה-AICPA. ה-FASB מונה שבעה חברים שזהו עיסוקים העיקרי ובשכר מלא. כמו כן, ה-FASB מעסיק עשרות מומחים העוסקים במחקר ותומכים בפעילות המוסד.

מוסדות התקינה בישראל

לשכת רואי חשבון בישראל הוקמה בשנת 1931 כארגון פרטי וולונטרי, ללא כוונת רווח. בלשכה חברים רוב רואי החשבון בישראל. אחת המטרות הראשיות של הלשכה הייתה פרסום גילויי דעת וכללים מקצועיים. בשלהי שנות השישים הקימה הלשכה את המועצה המקצועית כשלצידה שתי ועדות שעסקו בכתיבת גילוי דעת:
א. ועדה לכללי חשבונאות ודיווח כספי – ועדה שתפקידה היה לכתוב גילויי דעת בנושאים חשבונאים וכן הבהרות ומתן מענה לשאלות מקצועיות. הוועדה פרסמה עשרות גילויי דעת כאשר האחרון בניהם היה גילוי דעת מספר 69 בנושא הדיווח הכספי של מוסדות ללא כוונת רווח.
ב. ועדה לתקני ביקורת ונהלי ביקורת – ועדה שתפקידה לכתוב גילוי דעת בתחום הביקורת, המכונים כיום תקני ביקורת. ועדה זו ממשיכה בתפקידה גם לאחר הקמת המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.

בעקבות המלצת ועדה ציבורית שבחנה את שוק הון בישראל, בתהליך דומה לכאורה לתהליך שהתרחש בארה”ב, סמכות התקינה בישראל הועברה לגוף עצמאי. המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות הוקם בשנת 1997 על ידי רשות ניירות ערך ולשכת רואי חשבון, והחליף את הוועדה לכללי חשבונאות.

רקע בחשבונאות