סמייל דואגת לרווח למניה

רווח בסיסי יהנה מהמשבר רק ברכישת מניות עצמית

רכישה חוזרת של מניות פופולרית פחות מזו של אג”ח, מאחר שהיא לא יוצרת רווחי הון במישור התוצאתי אלא מטופלת חשבונאית כהפחתת הון. עם זאת, היתרון הדיווחי המשמעותי של רכישת מניות חוזרת נוגע לשיפור עתידי מתמשך בנתוני הרווח למניה (EPS), שמשמש לחישוב המכפיל ונתון לתחזיות אנליסטים.

דוגמה לכך ניתן למצוא בהחלטה מהשבוע שעבר של דירקטוריון 012 סמייל לאשר תוכנית רכישה חוזרת של מניות עד סך כולל של כ-10 מיליון דולר. מדובר ברכישה חוזרת של עד כ-2.7 מיליון מניות, שהן כ-11% מהון המניות בהינתן שהרכישה החוזרת היתה מבוצעת ביום ההחלטה.

פעולה כזו צפויה להוביל לגידול משמעותי ברווח למניה, שמחושב באמצעות חלוקת הרווח הנקי במספר המניות המונפקות בפועל. הרווח למניה לאחר ביצוע הרכישה החוזרת צפוי לגדול ב-11%, בהינתן שהרווח הנקי לא ייפגע מהותית מהמהלך לאור עודפי המזומנים של החברה ושיעורי הריבית חסרת הסיכון האפסיים כיום.

סמייל, שהנפיקה בנאסד”ק בסוף 2007 6.7 מיליון מניות תמורת 12 דולר למניה, הרגישה היטב בשנה האחרונה את הצד השני של אותו המטבע: הרווח למניה ב-9 החודשים הראשונים של השנה צנח ביחס לתקופה המקבילה כמעט ב-50%, מ-1.82 שקל ל-0.94 שקל למניה, לעומת ירידה מתונה יותר של כ-27% ברווח הנקי. הדבר נובע מכך שחלק מכספי ההנפקה הניבו תשואה נמוכה יותר מתשואת הפעילות.

מעבר להזדמנות העסקית הטמונה בכך שמחיר המניה היה ביום ההודעה 4 דולר בלבד – כשליש מהמחיר במועד ההנפקה – המשמעות הדיווחית הנ”ל מתחדדת מאוד על רקע העובדה שאיגרות החוב של החברה נסחרות בתשואות סבירות יחסית, 7%-8%. אגב, ההשלכות החיוביות של ההודעה כבר ניכרות במחיר המניה של סמייל, שעלה בשבוע האחרון לכ-6 דולר.

בעוד הרווח הבסיסי, המייצג מדד ביצוע גרידא, יכול ליהנות מהמשבר אך ורק אם מבוצעת בפועל רכישת מניות עצמית, הרי שלצורך הרווח המדולל – שמייצג את התרחיש הגרוע ביותר במקרה של מימוש ניירות ערך שניתנים להמרה – אין אפילו צורך בכך. הדבר נובע משיטת ההכללה של כתבי אופציה במדולל, שמבוססת על מחירי המניה בשוק.

לצורך ההמחשה, נניח שלחברה יש מיליון כתבי אופציה, שניתנים כל אחד למימוש למניה בתוספת של 8 שקלים. אם מחיר המניה הממוצע במשך התקופה נמוך מ-8 שקלים (“מחוץ לכסף”), התפיסה החשבונאית היא שכתבי האופציה הם אנטי-מדללים. אמנם החברה היתה מנפיקה מיליון מניות בהנחת מימוש, אך היא היתה יכולה גם לרכוש בחזרה במחיר המימוש שהתקבל 1.6 מיליון מניות.

לאור עיוות חשבונאי, אג”ח להמרה אינן מספקות קורת רוח לרווח המדולל למניה בשונה מכתבי האופציה. הדבר נובע מכך שלצורך הכללתן במדולל אגרות החוב להמרה מטופלות כמקשה אחת ללא קשר למחיר המניה בשוק וזאת בניגוד גמור לטיפול החשבונאי בגינם כמכשיר פיננסי מורכב בדוחות הכספיים. עם זאת, צפוי שעיוות חשבונאי זה שמקורו היסטורית בתקינה האמריקאית יתוקן כבר עד למשבר הבא.