עברו ל-IFRS ומצאו עצמם בהפסד

אחד השינויים החשובים שהביא עמו המעבר ל-IFRS נוגע לבחירת המטבע שלפיו נמדדים הדו”חות הכספיים. בעבר הותר השימוש במטבע שאינו שקל במקרים נדירים, אך ה-IFRS דורשת מהחברות לבחור את מטבע הפעילות שמשקף את המהות הכלכלית של העסקים, ומשפיע על מחירי המכירה של הסחורות ועל השירותים ועלויותיהם.

שיעור החברות הציבוריות הגדולות שמטבע הפעילות שלהן זר הוכפל בעקבות המעבר לתקינה החדשה – ל-20%. הענפים העיקריים שהושפעו מהשינוי הם הפטרוכימיה והאנרגיה, המתבססים על מחירי נפט דולריים. מפעלים פטרוכימיים, למשל מדווחת כי הרווח הנקי ב-2007 יקטן מ-36 מיליון שקל להפסד של כ-27 מיליון דולר. כמוה מדווחת בז”ן כי תתקן את הרווח הנקי ב-2007 מ-693 מיליון שקל לכ-153 מיליון דולר. כלומר, לקביעת מטבע הפעילות עשויה להיות השפעה ניכרת על מדידת התוצאות המדווחות. לכאורה, מעבר לדולר אמור היה לנטרל את התחזקות השקל. אך לא ניתן להתעלם מכך שהמעבר תפס, מסיבות מובנות, את החברות בהתנהלות שלא בהכרח תאמה את הרציונל החדש.

השפעת מטבע פעילות דולרי על התוצאות המדווחות תלויה במידה ניכרת במצבת הנכסים וההתחייבויות הכספיות הספציפיות של כל חברה. ניתן לנתח באופן פשטני את ההשלכות של מעבר לדולר בעידן של שער חליפין יורד כפי שהוא מופיע בטבלה המצורפת. ההסבר למעבר של מפעלים פטרוכימיים להפסד נעוץ בעיקר בעודף גדול של התחייבויות שקליות, שיצרו הוצאות מימון גדולות בדו”חות הדולריים. לעומת זאת, הקיטון ברווחי בתי הזיקוק נובע בעיקר מעודף התחייבויות דולריות, שייצרו הכנסות בדו”חות השקליים, כתוצאה משחיקת שער החליפין, שאינן קיימות בדו”חות הדולריים. שער החליפין, שירד ב-2007 בכ-10%, המשיך לרדת לאחר תאריך המאזן כך שהשפעות כאלה צפויות להשתקף גם ברבעון הראשון של 2008.

שינוי מטבע הפעילות לא רק מחבר את החשבונאות לכלכלה שבבסיסה, אלא אף צפוי לשפר את התנהלות רווח החברות. העיוות שהיה נהוג נבע מההבחנה בין חשיפה כלכלית לחשיפה חשבונאית. עיוות זה השפיע על עסקי החברות, מפני שאלה חששו, למשל, לגייס הלוואות במטבע הפעילות האמיתי, משום שדווקא הלוואה כזאת היתה עלולה ליצור להן חשיפה חשבונאית. לעתים קרובות חברות אף חששו להגן על חשיפות מטבעיות אמיתיות אך ורק מפני שעצם ההגנה היה יוצר להן חשיפה חשבונאית חדשה.

לעומת זאת, בהתאם לכללים החדשים, ברור לכל שכשחברה שמטבע הפעילות שלה דולר תגייס אג”ח שקליות היא נכנסת ביודעין לחשיפה אמיתית, ולכן גם חשבונאית.