פרק אחד – מבוא לחשבונאות פיננסית

1. רקע 
1.1. כללי
1.2. החשבונאות, מהי?
1.4. החשבונאות כמקצוע אקדמי
1.5. השפעות ההתפתחות הטכנולוגית על הדיווח החשבונאי
1.5.1. כללי
1.5.2. שפת ה-XBRL
2. כללי החשבונאות המקובלים 
3. דיווח כספי בישראל  
3.1. חובת הדיווח בישראל
3.2. כללי חשבונאות מקובלים בישראל
3.3. רשות ניירות ערך (Israel Securities Authority)
3.4. הקלות ברגולציה
4. החשבונאות כחלק ממערכת אינטרסים 
4.1. השפעות על התקינה החשבונאית
4.2.  ניהול רווחים (Earnings Management)
5. ביקורת דוחות כספיים  
5.1. מהות הביקורת
5.3. אי תלות של רואה החשבון
5.3.1. עיקרון אי התלות
5.3.2. תקנות רואי חשבון בנושא ניגוד עניינים ופגיעה באי-תלות כתוצאה מעיסוק אחר
5.3.3. הפרדה בין הביקורת לבין עריכת הדוחות הכספיים
5.3.4. אי תלות רו”ח המבקר לעניין הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית ע”י החברה
5.4. אחריותו של רואה החשבון
5.4.1. תחומי אחריות מכוח החקיקה
5.4.2. תפקידו של רואה החשבון בראי הפסיקה
5.5. ענף ראיית החשבון
5.6. הצורך בגלובליזציה של תקני הביקורת
6. החשבונאות והביקורת בעידן הפוסט אנרוני 
6.1. המשבר ועוצמתו
6.2. כללי החשבונאות בעידן הפוסט אנרוני
6.3. הביקורת בעידן הפוסט אנרוני
6.3.1. כללי
6.3.2. פיקוח על הביקורת
6.3.3. אחריות ההנהלה לדוחות הכספיים
6.4. חוק סרביינס אוקסלי, לאן?
6.5. התפתחות ה-SOX  הישראלי
7. חסרונות המודל החשבונאי הקיים 
7.1. עומס המידע ופרויקט קיצור הדוחות
7.2. שימוש במספרים מדויקים
7.3. הכללתו של מידע פיננסי מבוסס עבר בלבד
7.4. החשבונאות כמודל דיכוטומי
7.5. מאפיינים איכותיים תחליפים
7.6. דוחות כספיים כמידע סטאטי
8. החשבונאות בראי המחקר האקדמי 
8.1. מידע אסימטרי (Information asymmetry) בשוק ההון
8.1.1. רקע
8.1.2. מנגנונים לצמצום בעיית האסימטריה במידע
8.2. הקשר בין מחירי ניירות הערך למידע החשבונאי
8.3. השפעת שינוי בתקינה החשבונאית על שוק ההון
8.3.1. אימוץ ה-IFRS והרלוונטיות למשקיעים
8.3.2 אימוץ ה-IFRS ואיכות הרווחים
8.3.3. אימוץ ה-IFRS בארצות הברית
8.3.4. השפעת שינוי בין כללים חשבונאיים
8.4. חשבונאות וסיכוני שוק
8.4.1. קשר בין מדדי סיכון חשבונאיים ובין מדד הסיכון של השוק
8.4.2. דיווח כמותי על סיכוני שוק וניהולם בתקינה החשבונאית
8.6. ניהול רווחים
8.6.1. המוטיבציות לניהול רווחים
8.6.2. ניהול רווחים ואחריות חברתית
8.7.1. סיכוני מידע וערכי שווי הוגן
8.7.2. שימוש בשווי הוגן בפיצוי מנהלים
8.7.3. שימוש בשווי הוגן במדידת תגמול לעובדים
8.7.4. דיבידנדים מרווחים בלתי ממומשים והסיכון לחדלות פירעון
8.7.5. שווי הוגן ומחיר החוב של הפירמה
8.8. הקשר בין פיקוח ממשלתי להתפתחותם של כללי חשבונאות מקובלים
8.9. קונפורמיות בין כללי החשבונאות לחוקי המס
8.10. רואי חשבון מה-Big4 ואגרסיביות בדיווח החשבונאי ו/או המיסויי