פרק אחת עשרה – הטבות עובד

1. רקע 
2. כללי 
2.1. תחולה
2.2. הבחנה בין ארבע קבוצות של הטבות לעובדים לצורך הטיפול החשבונאי
2.2.1. כללי
2.2.2. הבחנה בין הטבות לעובדים לטווח קצר (קבוצה א’) לבין הטבות עובד אחרות לטווח ארוך (קבוצה ב’)
2.2.3. הבחנה בין הטבות בגין פיטורין (קבוצה ד’) לבין הטבות לעובדים לאחר העסקה (קבוצה ג’)
2.2.4. הבחנה בין הטבות עובד אחרות לטווח ארוך (קבוצה ב’) לבין הטבות  לעובדים לאחר העסקה (קבוצה ג’)
3. הטיפול החשבונאי בהטבות לעובדים לטווח קצר (קבוצה א’) 
3.1. כללי
3.2. הכרה ומדידה של הטבות לעובדים לטווח קצר
3.2.1. עיקרון מנחה
3.2.2. יישום העיקרון המנחה לגבי הטבות שהן פיצוי בגין היעדרויות לטווח קצר
3.2.3. יישום העיקרון המנחה לגבי בונוסים
3.2.4. הטבות לעובדים שלא במזומן, לרבות הלוואות מיטיבות לעובדים
4. הטיפול החשבונאי בהטבות עובד אחרות לטווח ארוך (קבוצה ב’) 
4.1. כללי
4.2. כללי הכרה ומדידה
4.3. כללי הצגה
4.4. תוכניות לבונוסים והשתתפות ברווחים – הבשלה במנות
5. הטבות לעובדים לאחר העסקה: רקע (קבוצה ג’)  
5.1. כללי
5.2.1. כללי
5.2.2. תוכנית הכוללת פוליסת ביטוח (הטבות מובטחות)
5.2.3. השלכות חוק פיצויי פיטורין בישראל התשכ”ג-1963
5.2.4. חוק פנסיה חובה בישראל
5.2.6. תוכניות להטבה מוגדרת שמחלקות סיכונים בין ישויות שונות הנמצאות תחת אותה שליטה
5.2.7. תוכניות ממשלתיות
5.3. הבחנה בין תוכנית הטבה מוגדרת ממומנת ובלתי ממומנת
5.3.1. כללי
5.3.2. מהם נכסי התוכנית?
5.3.3. הפקדות לקופה אישית לפיצויים או לקופה מרכזית לפיצויים
6. הטיפול החשבונאי בתוכניות להפקדה מוגדרת 
6.1. עיקרון מנחה
6.2. זכות להחזרים בגין הפקדות שבוצעו
7. הטיפול החשבונאי בתוכניות להטבה מוגדרת 
7.1. עקרונות הטיפול החשבונאי
7.1.1. כללי
7.1.2. שלבי הטיפול החשבונאי
7.1.3. היוון סכומים מסוימים כחלק מהעלות של נכס
7.1.4. הישענות על אומדנים
7.2. הערך הנוכחי של מחויבות בגין הטבה מוגדרת בתאריך המאזן
7.2.1. כללי
7.2.3. ביצוע הערכות אקטואריות ותדירותן
7.2.4. שיטת הערכה אקטוארית
7.2.5. הטבות שמותנות בהעסקה עתידית (תקופת הבשלה vesting)
7.2.6. אופן יחוס ההטבה לתקופות החשבונאיות השונות
7.2.7. הנחות אקטואריות ואופן קביעתן
7.2.8. קביעת הנחות אקטואריות בנושא משכורות והטבות (לא כולל הוצאות רפואיות)
7.2.9. קביעת הנחות אקטואריות בנושא הוצאות רפואיות
7.2.10. הפקדות מעובדים או מצדדים שלישיים
7.3. מדידות מחדש של ההתחייבות נטו בגין הטבה מוגדרת
7.3.1. מדידות מחדש, מהן?
7.4. עלות שירות עבר כתוצאה משינוי בהטבות
7.4.1. כללי
7.4.2. טיפול חשבונאי בעלות שירות עבר כתוצאה משינוי בהטבות
7.5. הכרה ומדידה של נכסי התוכנית
7.5.1. טיפול חשבונאי בנכסי התוכנית
7.5.2. קביעת השווי ההוגן של נכסי התוכנית
7.5.3. זכויות השבה
7.5.4 תשואה על נכסי תוכנית
7.6. תיקונים, צמצומים וסילוקים
7.6.1. כללי
7.6.2. טיפול חשבונאי בתיקונים, צמצומים וסילוקים
7.7. תוכנית הטבה מוגדרת – הצגה בדוח על המצב הכספי (“מאזן”), בדוח על רווח או הפסד ובהון
7.7.1. הצגה בדוח על המצב הכספי (“מאזן”)
7.7.2. הצגה בדוח על רווח או הפסד
7.7.3. אי איחוד של הקרן אשר מחזיקה את נכסי התוכנית
7.7.4. הצגת מדידות מחדש בסעיפי ההון
8. תוכניות הטבה מוגדרת – סוגיות מיוחדות 
8.1. נכס בגין הטבה מוגדרת
8.1.1. כללי
8.2. דרישות הפקדה מינימאליות
8.3. צירופי עסקים
8.4. דוחות כספיים לתקופות ביניים
9. טיפול חשבונאי בהטבות בגין פיטורין (קבוצה ד’) 
9.1. הטבות בגין פיטורין
9.1.1. כללי
9.1.2. מענקי הסתגלות
9.2. הכרה
9.3. מדידה
10. דרישות גילוי 
10.1. כללי
10.2. גילוי בגין הטבות לעובדים לטווח קצר
10.3. גילוי בגין הטבות לעובדים לאחר העסקה
10.3.1. דרישות גילוי בגין תוכניות להפקדה מוגדרת
10.3.2. דרישות גילוי בגין תוכניות להטבה מוגדרת
10.4. הטבות עובד אחרות לטווח ארוך
10.5. הטבות בגין פיטורין