פרק עשרים ושבע – השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ

1. רקע 
2. מטבע הפעילות 
2.1. כללי
2.2. קביעת מטבע הפעילות של ישות מדווחת
2.3. מטבע הפעילות של פעילות חוץ
2.3.1. כללי
2.3.2. פעילות חוץ, מהי?
2.3.3. קביעת מטבע הפעילות של פעילות חוץ
2.3.4. קביעת מטבע הפעילות של חברת החזקות
2.4. שינוי במטבע הפעילות
3. תרגום של עסקאות במטבע חוץ  
3.1. כללי
3.2. מועד ההכרה לראשונה
3.3. תאריכי מאזן עוקבים
3.3.1. הבחנה בין פריטים כספיים לבין פריטים לא כספיים
3.3.2. פריטים כספיים
3.3.3. פריטים לא כספיים
3.3.4. עסקאות במטבע חוץ ותמורה מראש – 22 IFRIC
4. תרגום ממטבע פעילות למטבע הצגה  
4.1. כללי
4.2. תרגום דוחות כספיים של ישות מדווחת
4.2.1. מטבע פעילות שאינו מטבע של סביבה היפר-אינפלציונית
4.2.2. מטבע פעילות שהוא מטבע של סביבה היפר-אינפלציונית
5. פעילויות חוץ  
5.1. הצורך בתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ
5.2. תרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ
5.3. התאמות הקשורות לתרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות
5.3.1. עודפי עלות ומוניטין
5.3.2. יתרות כספיות הדדיות
5.3.5. דוחות כספיים של פעילות החוץ ערוכים לתאריך שונה
5.4. מימוש קרן ההון מהפרשי תרגום
5.4.1. עיקרון מנחה
5.4.2. חברה מאוחדת
5.4.3. מכירה של מניות בחברה המטופלת בשיטת השווי המאזני
5.4.4. המקרים בהם מימוש השקעה בפעילות חוץ יחייב סיווג מחדש לרווח או הפסד של קרן הון מהפרשי תרגום
 6. מדידת שער החליפין 
6.1. שימוש בשער חליפין ממוצע
6.2. קיום של מספר שערי חליפין
6.3. העדר שער חליפין באופן זמני
7. הצגה וגילוי 
7.1. הצגה
7.2. גילוי
7.3. מידע נלווה (כולל תרגום נוחות)
8. נושאים נוספים 
8.1. אופן תרגום תוצאות פעילות חוץ שאינה מוחזקת במישרין
8.2. שינוי במטבע ההצגה