פרק עשרים ושמונה – עסקאות בין ישות מדווחת לבין בעלי מניותיה 

1. כללי 
1.1. הטיפול החשבונאי בעסקאות בין ישות מדווחת לבין בעלי מניותיה
1.2. מקרים ספציפיים שאינם נידונים בפרק
2. רקע 
2.1. עסקאות החלפה בין ישות מדווחת לבין בעלי מניותיה
2.2. העברות חד צדדיות
3. הטיפול החשבונאי בעסקאות החלפה עם בעלי המניות מנקודת המבט של הישות המדווחת 
3.1. עיקרון מנחה
3.2. העברת נכסים שלא בשווי הוגן
3.2.1. קבלת נכסים מבעל השליטה שלא בשווי הוגן
3.2.2. העברת נכסים לבעל השליטה שלא בשווי הוגן
3.3. שירותים שמתקבלים מבעלי המניות
3.4. הלוואות שהתקבלו מבעל השליטה או שניתנו לו, שאינן בתנאי שוק
3.4.1. הלוואות שנקבע להן מועד פירעון
3.4.2. הלוואות שנתקבלו שלא נקבע להן מועד פירעון
3.5. ערבויות פיננסיות
4. הטיפול החשבונאי בהעברות חד צדדיות מנקודת המבט של הישות המדווחת 
4.1. כללי
4.2. העברות חד צדדיות לישות המדווחת
4.2.1. עיקרון מנחה
4.2.2. נטילת התחייבות, שיפוי או וויתור
4.3. העברות חד צדדיות מהישות המדווחת לבעלי מניותיה
4.3.1. כללי
4.3.2. דיבידנד במזומן
4.3.3. דיבידנד “בעין” שנמצא בתחולת הפרשנות
4.3.4. דיבידנד בעין שאינו נמצא בתחולת הפרשנות ואינו פיצול אופקי
5. הטיפול החשבונאי בדוחות הכספיים של בעלי המניות 
5.1. כללי
5.2. הטיפול החשבונאי בהשקעת בעלים ובמשיכת בעלים (דיבידנד)
5.2.1. הבחנה בין השיטות השונות לטיפול החשבונאי בהשקעה במניות
5.2.2. שיטת העלות
5.2.3. נכס פיננסי בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
5.2.4. נכס פיננסי הנמדד בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר
5.2.6. איחוד דוחות כספיים
5.3. מקרה ספציפי – טיפול חשבונאי בהלוואות שניתנו לחברה בת (או שהתקבלו מחברה בת), שאינן בתנאי שוק
5.3.1. כללי
5.3.2. הלוואות שהעמידה חברה אם לחברה בת בבעלות מלאה או שהתקבלו מחברה בת בבעלות מלאה
5.3.3. הלוואות שהעמידה חברה אם לחברה בת בבעלות חלקית (או שהתקבלו מחברה בת בבעלות חלקית)
5.3.4. הלוואות לחברה מוחזקת שהעמידו כל בעלי המניות הקיימים באופן פרופורציונאלי
5.4. ערבויות פיננסיות – חוזי ערבויות פיננסיות שהועמדו על ידי החברה האם לחובות החברה הבת