פרק שלושים ושלוש – השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות

1. רקע
1.1. כללי
1.3. השקעה בעסקאות משותפות
1.4.1. כללי
1.4.2. דוחות כספיים עצמיים, נפרדים ומאוחדים
2. מקרים שבהם יש ליישם את שיטת השווי המאזני
2.1. עיקרון מנחה
2.2. פטור ראשון – דוחות כספיים נפרדים
2.3. פטור שני – ישויות השקעה (השקעות הון סיכון, קרנות נאמנות וישויות דומות)
2.3.1. כללי
2.3.2. שווי מאזני .vs שווי הוגן
2.3.3. זיהוי ישויות הכשירות ליישום הפטור
2.3.4. השקעה בקרן הון סיכון עצמה
2.4. פטור שלישי – החזקה עקיפה של חברה כלולה באמצעות ישויות השקעה
2.5. חריג רביעי – השקעה המסווגת כמוחזקת למכירה
2.5.1. כללי
2.5.2. מימוש חלקי
2.5.3. ביטול הסיווג כמוחזק למכירה
2.6. פטור חמישי – הישות המדווחת הינה חברת ביניים
2.7. השקעה בשותפויות
2.8. הפסקת יישום שיטת השווי המאזני
2.8.1. כללי
2.8.2. הכרה ברווח או הפסד
2.8.4. חברה כלולה vs. עסקה משותפת
3. קביעת השפעה מהותית  
3.1. השפעה מהותית, מהי?
3.1.1. הגדרה
3.1.2. חזקה לקיום השפעה מהותית
3.1.3. גורמים המעידים על קיומה של השפעה מהותית
3.1.3.1. כללי
3.1.3.2. גורמים המנויים בתקן
3.1.3.3. גורמים נוספים שאינם מנויים בתקן
3.2. זכויות הצבעה פוטנציאליות
3.2.1. כללי
3.2.2. יכולת המרה באופן מידי .vs זכויות ממשיות
3.2.3. שקלול זכויות הצבעה פוטנציאליות
4. יישום בסיסי של שיטת השווי המאזני 
4.1. שיטת השווי המאזני – כללי
4.1.1. יישום בסיסי
4.1.2. הבחנה בין יישום בסיסי לבין נושאים נוספים הקשורים לשיטת השווי המאזני
4.2. פרמטרים הנדרשים ליישום שיטת השווי המאזני
4.2.1. קביעת חלקה של הישות המחזיקה ברווחים או בהפסדים של החברה המושקעת
4.2.2. קביעת מועד הרכישה ועלות הרכישה
4.3. הדוחות הכספיים של החברה המושקעת המשמשים ליישום שיטת השווי המאזני
4.3.1. מועדי הדיווח של החברה המושקעת ופער זמן
4.4. עודפי עלות המיוחסים לנכסים ולהתחייבויות המזוהים של החברה המושקעת ומוניטין (או רווח מרכישה במחיר הזדמנותי, “מוניטין שלילי”)
4.4.1. כללי
4.4.2. הקצאת עודפי עלות לנכסים ולהתחייבויות המזוהים ולמוניטין (או רווח מרכישה במחיר הזדמנותי, “מוניטין שלילי”) במועד הרכישה
4.4.3. הפחתה שיטתית של עודפי עלות המיוחסים לנכסים והתחייבויות מזוהים
4.4.4. ירידת ערך של עודפי עלות המיוחסים לנכסים מזוהים
4.5. דיבידנד מחברה מושקעת
4.5.1. כללי
4.5.2. דיבידנד מחברה מוחזקת העולה על היתרה בחשבון השקעה
4.6. שינויים אחרים בסעיפי ההון של החברה המושקעת אשר אינם משפיעים על שיעור ההחזקה
4.6.1. כללי
4.6.2. שינויים שנובעים מפעולות של החברה המושקעת במישור ההוני
4.6.3. שינויים שנובעים מסכומים שהוכרו ברווח הכולל האחר
4.6.3.1. כללי
4.6.3.2. הטיפול בשינויים שעוברים דרך רווח כולל אחר
4.6.4. קרן הון בחברה המושקעת הנובעת מהשקעת בעלים
4.6.5. תשלום מבוסס מניות בחברה המושקעת
4.7. מניות בכורה שהונפקו על ידי החברה המושקעת
4.7.1. מניות בכורה צוברות
4.7.2. מניות בכורה שאינן צוברות
4.7.3. מניות בכורה הכוללות זכויות השתתפות בלתי מוגבלות ברווחים
5. נושאים נוספים שקשורים ליישום שיטת השווי המאזני 
5.1.1. כללי
5.1.2. עסקאות כלפי מעלה (Upstream)
5.1.3. עסקאות לכיוון מטה (Downstream)
5.1.4. עסקאות בין חברות מוחזקות
5.1.5. מימוש רווחים בין חברתיים שבוטלו עקב ירידה בשיעור ההחזקה
5.1.6. רווח שטרם מומש בגין עסקאות DOWN העולה על היתרה בחשבון ההשקעה
5.2. הפסדים מצטברים בחברה מושקעת
5.2.1. כללי
5.2.2. השקעה נוספת בחברה המושקעת לאחר הפסקת ההכרה בחלק בהפסדיה
5.2.3. הפסד כולל בחברה המושקעת המורכב מרווח נקי ומהפסד כולל אחר, או להיפך
5.3.1. בחינת סימנים לירידת ערך
5.3.3. אי ייחוס הפסד מירידת ערך למוניטין
6. מעבר לראשונה להשפעה מהותית או לשליטה משותפת (כולל רכישה בשלבים)  
7. שינויים בשיעורי ההחזקה בחברה מושקעת  
7.1. ירידה בשיעור ההחזקה בחברה מושקעת
7.1.1. ירידה בשיעור ההחזקה ללא איבוד השפעה מהותית או שליטה משותפת
7.1.2. איבוד השפעה מהותית או שליטה משותפת, כתוצאה מירידה בשיעור ההחזקה
7.2. עלייה בשיעור ההחזקה בחברה מושקעת (שאינה צירוף עסקים)
8. החזקה הדדית 
8.1. השקעה של החברה המושקעת בישות המחזיקה אשר אינה מקנה השפעה מהותית
8.2. הישות המחזיקה הינה בעצמה חברה כלולה של החברה הכלולה שלה
9. הצגה וגילוי 
9.1. כללי הצגה
9.2. דרישות הגילוי
9.2.1. כללי
9.2.2. שיקול דעת והנחות משמעותיים
9.2.3. זכויות בעסקאות משותפות ובחברות כלולות