פרק שלושים ושתיים – דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים

1. רקע 
1.1. הצורך בדוחות כספיים מאוחדים
1.2. מקרים בהם יש להציג דוחות כספיים מאוחדים
1.3. עריכת דוחות כספיים מאוחדים
1.4. תקנים בינלאומיים רלוונטיים
1.4.1. כללי
1.4.2. התפיסות החדשות בהוראות האיחוד
1.5. דוחות כספיים נפרדים (“סולו”)
2. תחולה 
2.1. כללי
2.2. פטור – חברת “ביניים”
2.3. חריג – תוכניות הטבה לעובדים
2.4. חריג – ישויות השקעה
3. מודל לבחינת שליטה 
3.1. רקע
3.2. המודל החדש – שלושה מרכיבים לשליטה
3.2.1. כללי
3.2.2. כוח השפעה (power)
3.2.3. חשיפה לתשואות משתנות
3.2.4. קשר בין כוח לתשואות
3.3. שלב מקדים לבחינת שליטה – אפיון הישות המושקעת
3.3.1. כללי
3.3.2. מטרה ומבנה הישות
3.3.3. הקמת ישויות למטרות מיוחדות
3.3.4. זיהוי הפעילויות הרלוונטיות
4. מרכיבי השליטה – כוח (power) 
4.1. כללי
4.2. זכויות שמעניקות כוח השפעה
4.2.1. כללי
4.2.2. זכויות מספיקות (sufficient rights)
4.2.3. זכויות ממשיות (substantive rights)
4.2.4. זכויות מגינות (protective rights)
4.4. זכויות הצבעה
4.4.1. כללי
4.4.3. כוח ללא החזקת מרבית זכויות ההצבעה (שליטה דה-פקטו)
4.5. מצבים בהם זכויות הצבעה אינן מקנות כוח
4.5.1. כללי
4.5.2. מעורבות בהקמת הישות המושקעת
4.5.3. זכויות והסדרים שנקבעו במועד ההקמה
4.5.4. זכות לקבלת החלטות המותנית בנסיבות
4.5.5. מחויבות להבטחת המשך פעילות הישות המושקעת כמתוכנן
5. מרכיבי השליטה – חשיפה לתשואות משתנות 
5.1. הגדרת תשואות משתנות
5.2. הערכת השתנות התשואות
6. מרכיבי השליטה – קשר בין כוח לתשואות 
6.1. הקדמה
6.1.1. כללי
6.1.2. בחינת יחסי סוכנות לעניין הכרה בהכנסה
6.2. בחינת סוכן או בעל מניות עיקרי
6.2.1. כללי
6.2.2. היקף הסמכות של מקבל ההחלטות
6.2.3. זכויות שמוחזקות על ידי צדדים אחרים
6.2.4. תגמול
6.2.5. חשיפה להשתנות של התשואות מזכויות אחרות
6.2.6. דוגמאות
6.3. בחינת צדדים אחרים כסוכנים של המשקיע
7. שליטה על נכסים מוגדרים (silo)
7.1. כללי
7.2. חלק בישות המהווה ישות שנחשבת נפרדת
7.3. הטיפול החשבונאי
8. הערכת שליטה מתמשכת 
8.1. כללי
8.2. שינוי בזכויות המשקיע ושינוי האופן שבו מושג כוח
8.3. שינוי בחשיפה או בזכויות המשקיע לתשואות
8.4. שינוי במעמד המשקיע כסוכן או בעל מניות עיקרי
9. נהלי איחוד הדוחות הכספיים 
9.1. כללי
9.2.1. הצגה של זכויות שאינן מקנות שליטה
9.2.2. קביעת חלקו של המיעוט
9.3. חישוב הזכויות שאינן מקנות שליטה במקרה של זכויות הצבעה פוטנציאליות
9.3.1. עיקרון מנחה
9.3.2. חוזים בין החברה האם לבין בעלי מניות המיעוט בקשר למניות החברה הבת
9.3.3. כתיבת אופציות מכר או כניסה לחוזה לרכישה עתידית של מניות החברה הבת
9.3.4. עסקאות מורכבות
9.3.4.1. אופציות מכר שנכתבו ורכישת אופציות רכש על אותן מניות, או חוזה מחייב לרכישת מניות חברה בת
9.3.4.2. רכישת אופציית רכש על מניות החברה הבת
9.3.4.3. כניסה לחוזה למכירה עתידית של מניות החברה הבת, כתיבת אופציית רכש, או רכישת אופציית מכר
9.5. רווחים או הפסדים נדחים וקרן הערכה מחדש בחברה הבת
9.5.1. כללי
9.5.2. טיפול ברווחים או הפסדים נדחים שנוצרים בחברה הבת לאחר מועד הרכישה   5
9.6. עסקאות ויתרות בין חברתיות
9.6.1. עיקרון מנחה
9.6.2. עסקאות בין חברתיות של מתן שירותים
9.6.3. הפסד בין חברתי
9.6.4. חברה בת שאינה בבעלות מלאה
9.6.5. הפרשים זמניים שנובעים מביטול רווחים בין חברתיים
9.6.6. עסקאות בין חברות בנות (אחיות)
9.6.7. הלוואות בין חברתיות שאינן בתנאי שוק
9.6.8. “הפשרת” רווחים בין חברתיים שנדחו
9.7. מניות בכורה צוברות בחברה הבת
9.8. פער זמן
9.9. גרעון בזכויות שאינן מקנות שליטה
9.11. רכישה בין חברתית של אגרות חוב
9.11.1. רכישה בין חברתית של אגרות חוב רגילות
9.11.2. רכישה בין חברתית של אגרות חוב להמרה
10. איחוד דוחות כספיים – דוגמאות 
10.1. דוגמה א’ – ללא שיתוף המיעוט במוניטין
10.1.1. נתונים
10.1.2. הקצאת עלות הרכישה
10.1.3. הכנת דוחות כספיים מאוחדים לשנת 2021 – שלבי ביניים
10.1.4. עריכת דוח על המצב הכספי (“מאזן”) מאוחד ליום 31 בדצמבר 2021
10.1.5. עריכת דוח רווח או הפסד מאוחד לשנת 2021
10.1.6. דוח מאוחד על השינויים בהון
10.2. דוגמה ב’ – כולל שיתוף המיעוט במוניטין
10.2.1. נתונים
10.2.2. השפעות השינוי על הדוחות הכספיים המאוחדים
11. שינויים בשיעורי החזקה שאינם מלווים באיבוד שליטה ותנועות  הוניות נוספות
11.1. כללי
11.2. עיקרון מנחה
11.3. ירידה בשיעור ההחזקה שאינה מלווה באיבוד שליטה
11.4. עלייה בשיעור החזקה בחברה בת
11.4.1. כללי
11.4.2. טיפול בעלויות עסקה בגין רכישת מניות מיעוט
11.4.3. עלייה בשיעור החזקה בחברה בת כשהתמורה שולמה בשווי כסף
11.5. תנועות הוניות נוספות
12. איבוד שליטה בחברה בת 
12.1. כללי
12.2. טיפול חשבונאי במקרה של איבוד שליטה
12.2.1. עיקרון מנחה
12.2.2. התייחסות להסדרים מרובים כעסקה אחת
12.2.3. איבוד שליטה בחברה בת כתוצאה ממכירה לחברה כלולה או לעסקה משותפת
12.2.4. יתרות בין חברתיות ערב איבוד השליטה
12.3. תמורה תלויה מצד המוכר
12.4. דוגמאות
13. דוחות כספיים נפרדים (Separate Financial Statements)
13.1. כללי
13.2. טיפול חשבונאי בהשקעות בחברות מוחזקות (חברות מאוחדות, עסקאות משותפות וחברות כלולות)
13.3. עסקאות בין חברתיות שלא בתנאי שוק
13.4. חוזים בין החברה האם לבין בעלי מניות המיעוט
14. גילוי  
14.1. כללי
14.1.1. רקע
14.1.2. רמת הצירוף
14.2. שיקול דעת והנחות משמעותיים
14.3. זכויות בחברות בנות
14.3.1. כללי
14.3.2. גילוי לגבי הזכויות המוחזקות על ידי זכויות שאינן מקנות שליטה
14.3.3.גילוי לגבי מגבלות משמעותיות על השימוש בנכסי הקבוצה
14.3.4. גילוי לגבי ישויות מובנות מאוחדות (structured entities)
14.3.5. גילוי בקשר לשינויים בשיעור ההחזקה ללא איבוד שליטה
14.3.6. גילוי בקשר לאיבוד שליטה בתקופת הדיווח
14.3.7.גילוי בקשר לפער הזמן בין מועדי הדיווח
14.4. גילוי בדבר זכויות בישויות מובנות שאינן מאוחדות
14.4.1. כללי
14.4.2. מהות והיקף הזכויות
14.4.3 מהות הסיכונים
15. ישויות השקעה 
15.1.  כללי
15.2. הגדרת ישויות השקעה
15.2.1 כללי
15.2.2. המטרה העסקית
15.2.3. אסטרטגיות יציאה
15.2.4. רווחים מהשקעות
15.2.5. מדידה והערכת ביצועים לפי השווי ההוגן
15.3. מאפיינים טיפוסיים
15.4. הבחנה בין השקעות לבין החזקות המהוות חלק מהזרוע התפעולית
15.5. הערכה מתמשכת