פרק שלוש – מסגרת מושגית לדיווח כספי

1. רקע 
1.1. כללי
1.2. מבנה המסגרת המושגית והתפתחותה
1.3.  המעמד (סטאטוס) של המסגרת המושגית
2. מטרת הדיווח הכספי  
2.1. מטרה ושימושיות של דיווח כספי המיועד לכל
2.1.1.  כללי
2.1.2.  המשתמשים העיקריים בדיווחים הכספיים
2.2.  מידע כספי שימושי בקבלת החלטות
2.2.1. כללי
2.2.2. מידע לגבי משאבים כלכליים של ישות מדווחת, תביעות נגד הישות ושינויים במשאבים ובתביעות
2.2.3.  מידע לגבי שימוש במשאבים הכלכליים של הישות
3. המאפיינים האיכותיים  
3.1. מאפיינים איכותיים יסודיים
3.2. יישום המאפיינים האיכותיים היסודיים
3.3. מאפיינים איכותיים תוספתיים
3.3.1. כללי
3.3.2. יכולת השוואה
3.4. יישום המאפיינים האיכותיים התוספתיים
3.5. אילוץ עלות תועלת
4.  דוחות כספיים ותקופת הדיווח 
4.1. כללי
4.2. מטרת הדוחות הכספיים ותחולתם
4.3.  לאיזו תקופת דיווח מתייחסים הדוחות הכספיים?
4.4. הנחת יסוד – עסק חי
5.  הישות המדווחת 
5.1. כללי
5.2. הבחנה בין דוחות כספיים מאוחדים לנפרדים
6.  רכיבי הדוחות הכספיים 
6.1. כללי
6.2.  נכס
6.2.1. הגדרת נכס
6.2.2.  זכות – מהי?
6.2.3. פוטנציאל לייצר הטבות כלכליות
6.2.4. משאב כלכלי בהווה כתוצאה מאירועי עבר
6.2.5. שליטה
6.2.6. דוגמאות ליישום הגדרת נכס
6.3.2.  מחויבות – מהי?
6.3.3. העברה של משאב כלכלי
6.3.4.  מחויבות בהווה כתוצאה מאירועי עבר
6.3.5. דוגמאות ליישום הגדרת התחייבות
6.4.  נכסים והתחייבויות
6.4.2. חוזי ביצוע
6.4.3. מהות של זכויות חוזיות ומחויבויות חוזיות
6.5. הגדרת הון
6.6.  הגדרת הכנסות והוצאות
7.  הכרה וגריעה
7.1. תהליך ההכרה
7.2.  קריטריונים להכרה
7.2.1.  כללי
7.2.2.  רלוונטיות כתנאי הכרה
7.2.3.  מצג נאמן כתנאי להכרה
7.3.  גריעה
7.3.1.  כללי
7.3.2. תהליכי הגריעה
8. מדידה
8.1. כללי
8.2. בסיסי המדידה הקיימים
8.2.1. עלות היסטורית
8.2.2. שווי שוטף
8.3.  המידע המסופק על ידי בסיסי המדידה השונים
8.4.  גורמים שיש לקחת בחשבון כאשר בוחרים בסיס מדידה
8.4.1.  כללי
8.4.2.  השפעת רלוונטיות
8.4.3. השפעת מצג נאמן
8.4.4.  השפעת מאפיינים איכותיים תוספתיים ואילוץ העלות
8.4.5. גורמים ספציפיים למדידה לראשונה
8.4.6. יותר מבסיס מדידה אחד
8.5. מדידת ההון
8.6. טכניקות מדידה מבוססות תזרימי מזומנים
9. הצגה וגילוי
9.1. כללי
9.2. מטרות ועקרונות של הצגה וגילוי
9.3. סיווג
9.3.1. כללי
9.3.2. סיווג התחייבויות והון
9.3.3. קיזוז
9.3.4. סיווג ההון
9.4. סיווג הכנסות והוצאות
9.4.1. כללי
9.4.2. רווח או הפסד ורווח כולל אחר
9.5. הקבצה
10. תפיסות מושגיות של הון ושימור הון
10.1. כללי
10.2. קביעת הרווח
11. נספח – הפעלת שיקול דעת לגבי מהותיות
11.1. כללי
11.2. מאפיינים כלליים של מהותיות
11.2.1. מהותה של מהותיות
11.2.2. שיקולי מהותיות לגבי הכרה ומדידה
11.2.3. שיקולי מהותיות לגבי הצגה וגילוי
11.3. צורכי המידע של המשתמשים העיקריים
11.4. תהליך המהותיות
11.4.1. כללי
11.4.2. שלבי התהליך
11.4.3. שלב ראשון – זיהוי
11.4.4. שלב שני – הערכה
11.4.5. שלב שלישי – ארגון
11.4.6. שלב רביעי – בחינה מחדש