פרק שמונה – עלויות אשראי

1. רקע 
2. היוון עלויות אשראי 
2.1. עיקרון מנחה
2.2. נכס כשיר, מהו?
2.3. נכסים שהתקן אינו מחייב את ישומו לגביהם
3. עלויות האשראי הראויות להיוון 
3.1.1. כללי
3.1.2. הפרשי שער
3.2. עלויות אשראי אשר ניתנות לייחוס במישרין
4. שיטת ההיוון 
4.1. כללי
4.2. אשראי ספציפי
4.3. אשראי לא ספציפי
4.4. אשראי ספציפי שהופך לאשראי לא ספציפי
5. תקופת היוון עלויות האשראי  
5.1. כללי
5.2. תחילת ההיוון
5.3. השעיית ההיוון
5.4. סיום ההיוון
5.5. ירידת ערך של נכס כשיר
5.6. נכסים שנמדדים בשווי הוגן
6. סוגיות מיוחדות 
6.1. מסים על הכנסה
6.2. דוחות כספיים נפרדים (“סולו”)
6.3.1. אשראי לא ספציפי
6.3.2. אשראי ספציפי
6.3.3. היוון עלויות אשראי רק בדוחות הכספיים המאוחדים
6.3.4. ביטול היוון עלויות אשראי בדוחות המאוחדים
6.4. הלוואה מסובסדת שגייסה חברה מבעל שליטה
6.5. השקעה המטופלת על פי שיטת שווי מאזני
6.6. נכסים בלתי מוחשיים בייצור עצמי
6.7. נכס בלתי מוחשי שנובע בהסדרי זיכיון למתן שירות
6.8. עלויות אשראי של קבלן יזם
7. דרישות גילוי