תורת המספרים של עולם העסקים – תוכן עניינים

חלק א’ – ניתוח דוחות כספיים

פרק 1 – מבוא

1.1  המטרה והמהות של ניתוח דוחות כספיים
1.2  הקשר בין חשבונאות IFRS לבין הערכות שווי
1.3  רווח כלכלי מול רווח חשבונאי
1.4  רווח חשבונאי ורווח לצרכי מס
1.5  מה בין “מחיר” לבין “ערך”
1.6  המהפכה הבאה: ניהול מבוסס לקוחות

פרק 2 – מקורות המידע

2.1  הכרת התאגיד וסביבת פעילותו כבסיס לניתוח הדוחות הכספיים
2.2  מקורות המידע
2.3  רמה ראשונה – הדוחות הכספיים והמידע הנלווה אליהם
2.4  רמה שנייה – דוחות מיידים, תשקיפים ודוחות של חברות דירוג
2.5  רמה שלישית – איסוף נתונים לגבי חברות ההשוואה
2.6  רמה רביעית – סקירות ענפיות וכתבות בעיתונות הכלכלית
2.7  רמה חמישית – מאגרי מידע בינלאומיים
2.8  החשיבות של הדוחות הכספיים בראי המציאות העסקית
2.9  מידע כספי שאינו מבוסס על כללי החשבונאות – הלכה למעשה

פרק 3 – ניתוח דוחות כספיים

3.1  מבוא
3.2 מתודולוגיה לביצוע ניתוח דוחות כספיים
3.3  עריכת דוחות כספיים באחוזים – הדגמה
3.4  ניתוח הדוח על תזרימי המזומנים
3.5  סוגיות נבחרות בהבנת הדוח על תזרימי המזומנים
3.6  ייפוי מאזנים, החלקת רווחים וניהול רווחים
3.7  מה מגלים הדוחות הכספיים על המודל העסקי של פעילות החברה?
3.8  ניתוח מהלך עסקי באמצעות כלים חשבונאיים

פרק 4 – סעיפים תוצאתיים בדוחות הכספיים מזווית הפרקטיקה

4.1  רקע
4.2  סעיף ההכנסות
4.3  מבנה דוח רווח או הפסד
4.4  רווח כולל אחר
4.5  חשיפת הרווחיות של מגזרי הפעילות

פרק 5 – יחסים פיננסיים

5.1  כללי
5.2  יחסי נזילות (יחסי ההון החוזר)
5.3  יחסי איתנות – בחינת החוסן הפיננסי של החברה
5.4  בחינת רווחיות החברה – יחסי רווחיות ותשואות
5.5  מעגל המרת המזומנים –  CASH CONVERSION CYCLE
5.6  המנוף התפעולי
5.7   יחסים פיננסיים בראיית שוק ההון

פרק 6 – יישום הניתוח הפיננסי

6.1  שימוש ביחסים פיננסיים לענפים מיוחדים
6.2  חיזוי קשיים כספיים
6.3  סימני אזהרה בדוחות הכספיים המחייבים פרסום דוח תזרים חזוי
6.4  דירוג אג”ח
6.5  אמות מידה פיננסיות
6.6  סולבנטיות בשוק ההון ובחברות פרטיות

חלק ב’ – הערכות שווי

פרק 7 – שיטות להערכת שווי חברות

7.1  מבוא
7.2  הערכת שווי חברה לפי שיטת ה-DCF
7.3  גישת השווי הנכסי הנקי (NAV)
7.4  הערכת שווי לפי גישת המכפילים (השוואה לשוק)
7.5  שיטות נוספות להערכת שווי
7.6  הנחיות רגולטריות בנושא הערכת שווי

פרק 8 – סוגיות בהערכות שווי 

8.1  כללי
8.2  ייחוס תמורת ההשקעה לנכסים
8.3  הערכת שווי של מניות חסומות
8.4  הערכת שווי של חברות הזנק
8.5  השלכת מהפכת הדיווח על חכירות לפי תקן דיווח כספי בינלאומי 16 (16 IFRS ) על ניתוח דוחות כספיים והערכות שווי

פרק 9 – הערכות שווי מזווית שוק ההון

9.1  רקע
9.2  הגדרת שווי הוגן
9.3  מתודולוגיה של הערכות שווי
9.4  אומדנים של הערכות שווי

נספח – חשבונאות ואינטרסים

10.1  רקע
10.2  הבטן הרכה של החשבונאות
10.3  עסקאות עם בעלי שליטה
10.4 תכנונים חשבונאים

 

לרכישה