IAS 2 – מלאי

המטרה העיקרית של מדידת מלאי בהתאם לחשבונאות הקיימת, המתבססת על עלות, הינה קביעה נאותה של ההכנסה באמצעות עקרון הקבלת ההוצאות להכנסות. לאמור, קביעת סכום העלות שיוכר כנכס ויוצג עד למועד ההכרה בהכנסה הנובעת מנכס זה. מלאי, בדומה לכל נכס אחר, צריך לקיים את דרישת המסגרת המושגית להכנת הדוחות הכספיים והצגתם (Framework) להפקת הטבות כלכליות עתידיות, ומכאן נוצר הכלל המנחה למדידת מלאי: הנמוך מבין עלותו לבין שווי מימוש נטו שלו.

הטיפול החשבונאי במלאי הוא אחד התחומים הבודדים בחשבונאות הפיננסית שלא התעוררו סביבם חילוקי דעות. גם המעבר המסתמן של כללי החשבונאות ממדידה לפי עלות למדידה על פי שווי הוגן, פסח, לעת עתה, על הנושא של מדידת מלאי. ההיגיון במדידת מלאי על בסיס עלות הינו שפעולת המכירה הינה החלק הקשה והבלתי צפוי בפעילות העסקית ומייצגת את הסיכון העסקי המשמעותי ביותר. מדידה של מלאי לפי שווי הוגן, תגרום להכרה שוטפת ברווח ולאיבוד המשמעות של פעולת המכירה ומודל ההכרה בהכנסה המיושם כיום. מכאן, נראה כי למרות המגמה המסתמנת של מעבר למדידה של נכסים לפי שווי הוגן, כללי החשבונאות בטווח הנראה לעין ימשיכו לאמץ את בסיס העלות לגבי מלאי.

העלות של מלאי כוללת עלויות אשר התהוו במהלך העסקים הרגיל, להבאת המוצר או השירות למצבו ומיקומו הנוכחי. כל העלויות המתהוות ביחס למלאי נזקפות כהוצאות תקופתיות, למעט עלויות המתייחסות למלאי שטרם נצרך אשר צפויה בגינן הטבה כלכלית עתידית לישות המדווחת. דחיית עלויות אלה נועדה להקביל אותן להכנסות שתופקנה מהן בעתיד, בדומה להוצאות מראש.

ברוב העסקים, ובעיקר באלו המאופיינים בדינמיות של סחורות וחומרי גלם, אין זה ישים מבחינה מערכתית לעקוב אחר העלות של כל פריט מלאי מזוהה באופן נפרד. לפיכך, נעשה שימוש בהקבצות מסוימות והעלות של המלאי שנמכר, נצרך או הועבר למלאי בתהליך, מחושבת לפי הכמות בה נעשה שימוש, מוכפלת בסכום ששולם על כל פריט. יחד עם זאת, מאחר ומחירי המלאי משתנים באופן תכוף, נדרש לאמץ בסיס שיטתי להכרה בעלות המוכרת בהתבסס על הנחות מסוימות לזרימת עלויות. השיטות העיקריות בהן נעשה שימוש לצורך כך הינן: זיהוי ספציפי, נכנס ראשון יוצא ראשון (FIFO) ושיטת הממוצע המשוקלל (Weighted Average).

תקן חשבונאות בינלאומי מספר 2 (IAS) בדבר מלאי (להלן – התקן) מגדיר אילו פריטים הינם בגדר מלאי וקובע כללי הכרה ומדידה של מלאי בדוחות הכספיים.

אקדמיית IFRS