IFRS בשטח: גיבנת המס לא הרגה את הפאנטום

אופציית הפאנטום מונעת דילול של בעלי המניות

בשונה מאופציות רגילות, אופציות הפאנטום כוללות מענק כספי בסכום שבו שער המניה עולה במועד המימוש על מחיר המימוש שנקבע מראש. מנקודת ראות עסקית, השימוש באופציות הפאנטום אמנם כרוך ביציאת מזומנים, אך מונע דילול של בעלי המניות הנוכחיים. החיסרון באופציות פאנטום הוא שלא ניתן להחיל עליהן את סעיף 102 לפקודה, ולפיכך העובד ממוסה לפי שיעור המס השולי שלו ולא 25%, כפי שקורה בדרך כלל באופציות רגילות. אך למרות הגיבנת המיסויית ניכר בחודשים האחרונים שימוש בפאנטום.

בפברואר, למשל, אושר הסכם ההעסקה של ד”ר יורם טורבוביץ’ כיו”ר דירקטוריון דלק אנרגיה. ההסכם כולל כ-100 אלף יחידות פאנטום, בארבע מנות על פני ארבע שנים, ששוויין הכולל הוא כ-40 מיליון שקל. מחיר המימוש של אופציות פאנטום אינו בהכרח שער המניה ביום ההענקה.

כך לדוגמה, בנק דיסקונט דיווח בשבוע שעבר על הענקת אופציות פאנטום לתקופה של שנתיים לשני סמנכ”לים, שנמצאות בשיעור של כ-20% מ”חוץ לכסף”, מאחר שמחיר המימוש שנקבע מתבסס על שער המניה ערב מינוים לתפקיד. דוגמה נוספת היא אופציות הפאנטום שהוענקו למנכ”ל אסם בתחילת השנה, המתבססות על חישוב הפער שבין השער הממוצע של המניה חודשיים לפני ההענקה וחודשיים לפני המימוש.

מבחינה חשבונאית, כמו בתוכנית רגילה, ההטבה נפרסת כהוצאה בקו ישר על פני תקופת ההבשלה (vesting) וכאשר מדובר במנות, ההטבה מחושבת לכל מנה בנפרד ונפרסת על פני תקופת הבשלתה. ואולם יש הבדל חשבונאי משמעותי באופן מדידת עלות הפאנטום, שנובע מכך שמדובר בהתחייבות פיננסית שנמדדת בשווי הוגן עד למועד פירעונה, בשונה מאופציות רגילות שנמדדות לפי השווי ההוגן במועד ההענקה בלבד. כפועל יוצא, היתרון הדיווחי של הפאנטום הוא שערך הזמן, המהווה מרכיב משמעותי בשווי ההוגן, לא יוכר במצטבר כהוצאות שכר. יתרון דומה ניתן להשיג רק בהענקת מניות אך ללא אפקט האופציה.

השלכה נוספת של ההבדל, שעשויה לפעול לשני הכיוונים, היא שרישום ההוצאה מתעדכן בהתאם לשינויים בשער המניה: בכך נמנע אמנם העיוות לפיו חברה רושמת הוצאות גם בהיעדר מימוש, אך קיים סיכון לרישום הוצאות כבדות במקרה של נסיקת שער המניה כאילו נטלה הלוואה הצמודה למחיר המניה.

לצורך ההמחשה, נניח כי חברה מעניקה מיליון אופציות לתקופה של שלוש שנים במחיר מימוש של 100 שקל לכל אופציה (שער המניה במועד ההענקה). כמו כן, נניח כי שוויין ההוגן של האופציות במועד ההענקה הינו 30 מיליון שקל והן הבשילו. במידה שמדובר באופציות רגילות הרי שבכל מקרה, ללא קשר לשער המניה בעתיד, ירשמו הוצאות שכר מצטברות של 30 מיליון שקל.

לעומת זאת, במידה שמדובר באופציות פאנטום, לא תירשם כלל הוצאה במצטבר כל עוד שער המניה במועד המימוש אינו עולה על 100 שקל. נקודת האיזון בהוצאות השכר המצטברות תתקיים רק אם שער המניה יעלה עד למועד המימוש בדיוק בגובה ערך הזמן ויגיע ל-130 שקל. רק אם שער המניה יעלה מעבר לכך, תירשם הוצאה מצטברת גדולה יותר בפאנטום.