המסגרת המושגית לדיווח כספי

מפרטת את התפיסות המושגיות העומדות בבסיס הכנת דוחות כספיים והצגתם בעבור משתמשים חיצוניים. מטרת המסגרת המושגית היא:
א. לסייע לוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים בפיתוח תקני דיווח כספי בינלאומיים בעתיד ובסקירה של תקני דיווח כספי בינלאומיים קיימים,
ב. לסייע לוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים בקידום הרמוניזציה של תקנות, תקנים חשבונאיים ונהלים הקשורים להצגת דוחות כספיים על ידי מתן בסיס לצמצום מספר החלופות לטיפול חשבונאי שמאפשרים תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים,
ג. לסייע לגופי התקינה הלאומיים בפיתוח תקנים לאומיים,
ד. לסייע למכיני דוחות כספיים בכל הנוגע ליישומם של תקני דיווח כספי בינלאומיים ולטיפול בנושאים שטרם גובשו במסגרת תקן דיווח כספי בינלאומי,
ה. לסייע לרואי החשבון המבקרים לגבש את חוות דעתם באשר להתאמתם של דוחות כספיים לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים,
ו. לסייע למשתמשים בדוחות הכספיים לפרש את המידע הכלול בדוחות כספיים, אשר הוכנו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים, וכן
ז. לספק מידע לגורמים המתעניינים בעבודתה של הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים באשר לגישתה של הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים בקביעת תקני חשבונאות דיווח כספי בינלאומיים.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן