ארכיון

לווה מגודר

הינו לווה שתזרים המזומנים שלו צפוי להספיק הן לתשלום הרבית השוטפת והן לפירעון קרן ההלוואה.

IFRS 9

“IFRS 9 – מכשירים פיננסיים”. הכרה ומדידה, התקן עוסק בין היתר באופן המדידה של מכשירים פיננסיים, בכללי הכרה וגריעה ובטיפול

IFRS 6

“תקן דיווח כספי בינלאומי 6 ‘חיפוש משאבים מינרליים והערכתם’ – תקן זה מפרט את הדיווח הכספי לגבי חיפוש משאבים מינרליים

וורלדקום

חברת תקשורת מהגדולות בעולם, אשר סיווגה פעילויות תחזוקה כהשקעה בציוד תשתית כך שכ-40% מסך ההשקעות שלה בשנת 2001 היו בעצם

לווה ספקולטיבי

הינו לווה שתזרים המזומנים הצפוי שלו מספיק אמנם לתשלום הרבית השוטפת, אך לא לפירעון הקרן. לווה זה מניח כי יוכל

SPPI

מבחן “הקרן והריבית” (IFRS 9) – אחד משני המבחנים שיש לעמוד בהם על מנת לטפל בהשקעה במכשיר חוב לפי מודל

IFRS 8

\”תקן דיווח כספי בינלאומי 8 \’מגזרי פעילות\’. העיקרון המרכזי של התקן החדש הוא לספק גילוי שיאפשר למשתמשים בדוחות הכספיים להעריך

תזרים מזומנים חופשי

מדד בחינת הביצועי החברה, המחושב כתזרים המזומנים שחברה מפיקה מפעילות שוטפת, בניכוי השקעות הון שנחשבות הכרחיות להמשך פעילותה. (Free cash

תשואת הדיבידנד

תשואת הדיבידנד היא שיעור תקבולי הדיבידנד במזומן שמקבל המשקיע במניה, יחסית למחיר המניה. הרציונל שמאחורי חישוב תשואת הדיבידנד, הוא שמנקודת