הפרשים זמניים

הפרשים בין הערך בספרים של נכס או התחייבות בדוח על המצב הכספי לבין בסיס המס שלהם. הפרשים זמניים יכולים להיות:
א. הפרשים זמניים חייבים במס, שהם הפרשים זמניים אשר תוצאתם תהיה סכומים חייבים במס לצורך קביעת הכנסה חייבת (הפסד לצורך מס) בתקופות עתידיות, כאשר הערך בספרים של הנכס או ההתחייבות יושב או יסולק; או
ב. הפרשים זמניים הניתנים לניכוי, שהם הפרשים זמניים אשר תוצאתם תהיה סכומים הניתנים לניכוי לצורך קביעת הכנסה חייבת (הפסד לצורך מס) בתקופות עתידיות, כאשר הערך בספרים של הנכס או ההתחייבות יושב או יסולק.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן