מועד המדידה

בהתייחס לתשלום מבוסס מניות, המועד שבו, לצורכי תקן זה, השווי ההוגן של המכשירים ההוניים המוענקים נמדד. באשר לעסקאות עם עובדים ואחרים המספקים שירותים דומים, מועד המדידה הינו מועד ההענקה. באשר לעסקאות עם צדדים אחרים שאינם עובדים (ואחרים המספקים שירותים דומים), מועד המדידה הינו המועד שבו הישות מקבלת את הסחורות או שהצד שכנגד מספק את השירותים.

חומרים נוספים העוסקים ב-מועד המדידה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן