מכשיר מגדר

נגזר מיועד, או (לגבי גידור הסיכון לשינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ בלבד) נכס פיננסי לא-נגזר מיועד או התחייבות פיננסית לא-נגזרת מיועדת, ששוויו ההוגן או שתזרימי המזומנים שלו חזויים לקזז שינויים בשווי ההוגן או בתזרימי המזומנים של פריט מגודר שיועד.

חומרים נוספים העוסקים ב-מכשיר מגדר
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן