IAS 20

“תקן חשבונאות בינלאומי 20 ‘הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי’ – תקן זה ייושם בטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים ובגילוי בגינם, וכן בגילוי לצורות אחרות של סיוע ממשלתי

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן