IAS 21

“תקן חשבונאות בינלאומי 21 ‘השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ’ – עוסק בקביעת מטבע הפעילות של ישות מדווחת, בתרגום עסקאות במטבע חוץ ובתרגום דוחות כספיים ממטבע הפעילות למטבע ההצגה. התקן יוצר הבחנה בין מטבע הצגה לבין מטבע פעילות: בעוד לישות המדווחת אין אפשרות בחירה לגבי מטבע הפעילות (מדידה) שלה והיא נדרשת לקבוע את המטבע המשקף את הפעילות שלה, הרי שהתקן מאפשר לישות המדווחת להציג את דוחותיה הכספיים בכל מטבע שתבחר (מטבע הצגה), כאשר שיטת התרגום ממטבע הפעילות למטבע ההצגה, זהה לשיטה הנדרשת לתרגום פעילות חוץ לצורך הכללתה בדוחות הכספיים של הישות המדווחת.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן