IAS 40

תקן חשבונאות בינלאומי 40 ‘נדל”ן להשקעה’ – קובע את הטיפול החשבונאי בנדל”ן להשקעה ואת דרישות הגילוי הקשורות. התפיסה של התקן היא כי לאור אופיו של הנדל”ן להשקעה, מודל השווי ההוגן הוא המודל הרלבנטי למדידתו. בהתאם למודל השווי ההוגן, נדל”ן להשקעה נמדד בשווי הוגן, כאשר השינויים בשווי ההוגן מוכרים בדוח רווח והפסד. בהתאם לתפיסה זו, מדידה של נדל”ן להשקעה על פי שיטת העלות, בדומה למלאי לדוגמה, יוצרת חוסר רלבנטיות על פני תקופת זמן ארוכה (להבדיל ממלאי שבו חוסר הרלבנטיות מתבטלת בתקופת זמן קצרה). יחד עם זאת, מטעמים פרגמטיים בעיקרם, התקן מאפשר שימוש במודל העלות לאור ההיכרות של החברות המדווחות עם מודל זה. בהתאם לתקן, כל הישויות נדרשות לקבוע את השווי ההוגן של נדל”ן להשקעה, בין אם לצורכי מדידה (אם נבחר מודל השווי ההוגן) ובין אם לצורכי גילוי (אם נבחר מודל העלות).

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן