IFRS 11

תקן דיווח כספי בינלאומי מספר “הסדרים משותפים” –  מגדיר הסדר משותף כהסדר המקנה שליטה משותפת שהינה שיתוף חוזי מוסכם המחייב קבלת החלטות פה אחד לגבי החלטות משמעותיות בהסדר המשותף. הרציונל לגבי שליטה משותפת משקף למעשה הפעלה משותפת של כוח ההשפעה. כלומר, ההחלטות לגבי הפעילויות הרלוונטיות בישות (שכאמור, מי שיכול לקבל החלטות אלו הוא זה שבידו הכוח), מתקבלות באופן משותף ודורשות הסכמה פה אחד, דהיינו אין צד שיכול לקבל החלטות אלו חד צדדית.

התקן מבחין בין שני סוגים של הסדרים משותפים, על בסיס הזכויות והמחויבויות של הצדדים להסדר המשותף. כאשר לצדדים להסדר משותף יש זכויות בנכסים ומחויבויות להתחייבויות המיוחסות להסדר, יש לסווג את ההסדר כפעילות משותפת. מאידך, כאשר לצדדים להסדר משותף יש זכויות בנכסים נטו של ההסדר, יש לסווג את ההסדר כעסקה משותפת.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן