IFRS 3

“תקן דיווח כספי בינלאומי 3 ‘צירופי עסקים’. – התקן עוסק בטיפול החשבונאי בצירוף עסקים והשפעתו על הדוחות הכספיים המאוחדים, לרבות קביעת מועד הרכישה שהינו המועד ממנו יש להתחיל ולאחד את הדוחות הכספיים ולרבות אופן ההכרה והמדידה של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים המאוחדים (כולל מוניטין) במועד הרכישה. ראה כרך ג’ פרק מספר עשרים ותשעה בדבר צירופי עסקים.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן