אל על נפטרת ממשקל עודף

עסקת אל על למכירת שני מנועים ותיקים תביא להכרת רווח של 9 מיליון דולר

מכירה וחכירה חוזרת (Sale and (Leaseback היא כלי מימוני חשוב שמאפשר לחברות לפנות כספים להשקעה בפעילות הנפוץ במיוחד בתחום הנדל”ן. כך למשל, בשנה האחרונה מכרה בזק את בניין ההנהלה בירושלים תמורת 115 מיליון שקל וחכרה אותו בחזרה ל-10 שנים ואיזי אנרגיה השלימה עסקה למכירת 12 תחנות דלק בארה”ב, בתמורה כוללת של כ-17 מיליון דולר, וחכירתן בחזרה.

עסקות אלה נהנות מעיוות חשבונאי היסטורי שמוביל בדרך כלל לכך שהן מטופלות כמכירה מלאה של הנכס תוך הכרה מיידית ברווח, בניגוד למהותן הכלכלית, שהיא גיוס הלוואה מובטחת בנכס, לפחות באופן חלקי.

הכשל נובע מהקביעה של ה-IFRS שלפיה הטיפול בעסקה בכללותה תלוי באופן הסיווג של החכירה החוזרת כשלעצמה, בהתעלם מנקודת המוצא. לכן, אם מדובר בחכירה מימונית – העסקה תטופל כעסקת הלוואה, ואם מדובר בחכירה תפעולית – העסקה תטופל כעסקת מכירה מלאה של הנכס ובנפרד שכירתו בחזרה. ההבחנה בין שני סוגי החכירה מבוססת על עקרון שלפיו בחכירה מימונית המחכיר מעביר במהות את כל הסיכונים וההטבות של הנכס לחוכר.

המשמעות היא שניתן באמצעות שינוי כלכלי חלקי בלבד לגרום לכך שה”קונה” לא יעביר במהות את כל הסיכונים וההטבות ש”רכש”, ובעקבות כך לטפל בעסקה כמכירה מלאה. כדי לקבל סדרי גודל, אם נתבסס על הספים שקיימים בתקינה האמריקאית לסיווג חכירות, די כי הקונה יעביר פחות מ-90% מהערך הכלכלי של הנכס וכן יחכיר אותו לפחות מ-75% מאורך חייו הכלכליים בכדי שהחכירה תסווג כתפעולית.

דוגמה בולטת לכך היא אל על, שנכנסה בחודש שעבר לעסקה עם חברת ליסינג בינלאומית למכירת שני מנועים משנות הייצור 1998 ו-2000 בתמורה כוללת של 13-14 מיליון דולר וחכירתם בחזרה לתקופה של 7 שנים. כמו כן, הוענקה לאל על אופציה להארכת החכירה בתנאי שוק בשתי תקופות הארכה נוספות של שלוש שנים ושנתיים.

על אף שאל על ממשיכה להשתמש במנועים כרגיל, היא מדווחת כי תגרע אותם ממאזנה ותכיר ברווח הון של כ-9 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2012, במקום לרשום את הסכום שהתקבל, או לפחות את עיקרו, כהלוואה. הסיבה לכך נעוצה ככל הנראה בסיווג החכירה החוזרת כתפעולית, שהרי דמי החכירה החודשיים לרבות הפקדת רזרבות לשיפוץ מהווים כ-0.75%-1.2% מהתמורה, ועשויים להגיע בחישוב פשטני ממוצע, ללא ערך נוכחי, עד לכדי כ-80% “בלבד” משווי המנועים. בנוסף, תקופת חכירה מחייבת של 7 שנים מהווה “רק” כ-60% מאורך החיים הכלכלי, בהנחה שזה כולל גם את תקופות ההארכה.