גם חוות דעת שלילית של רו”ח יכולה להביא להפסקת מסחר במניה

עמדת רשות ני”ע היא שחוות דעת לא נקייה של רו”ח שווה לאי עמידה בתקנות הגשת הדו”חות

תוצאת עבודת הביקורת (או הסקירה) של רואי החשבון מתמצה במסמך קצר שנקרא חוות דעת, או דו”ח סקירה, של רואה החשבון המבקר, שמופיע בפתח הדו”חות הכספיים. סטייה מהנוסח הסטנדרטי, כתוצאה מהסתייגות או חוות דעת שלילית, נדירה בחברות ציבוריות, ומתרחשת כאשר רואה החשבון אינו מסכים מהותית עם הדיווח של ההנהלה או כאשר קיימת מגבלה בהיקף הביקורת. אי הסכמה בין ההנהלה לבין רואי החשבון מתחדדת ב-IFRS, לאור דרישתו מההנהלה להצהיר בדו”חות הכספיים באופן פוזיטיבי על עמידה בכללי החשבונאות.

חוות דעת שלילית של רואי חשבון ניתנה ברבעון הראשון לשלד הבורסאי עטיה גרופ, בנימוק של הגבלה בביקורת ביחס לשיטת החישוב של עלויות מלאי דירות שהחלו להימכר ושל אי היוון עלויות אשראי למלאי המבנים בהקמה כנדרש. מעניין לראות שהנהלת עטיה, ש”זכתה” בדו”חות השנתיים לחוות דעת שלילית על רכיבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי (ISOX), המשיכה לכלול באותם דו”חות הצהרה פוזיטיבית כאמור.

עמדתה המסורתית של רשות ני”ע היא שחוות דעת לא “נקייה” של רואה החשבון כמוה כאי עמידה בדרישת תקנות ני”ע להגשת דו”חות שערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים. המחיר הוא אי שיתוף המשקיעים במידע, גם כשההנהלה סבורה שזהו מידע נאות.

“החזרת” הדו”חות של עטיה גרופ הובילה להשעיית המסחר בה השבוע, בהתאם לתקנון הבורסה, לאחר שחלף חודש מהמועד שבו נדרשה לפרסם דו”חות. עמדת הרשות רלוונטית גם למקרים שבהם מדובר רק בהסתייגות “קטנה”. דוגמה לכך היא ישראלום, שנדרשה לפרסם מחדש את דו”חות 2010 של עמותת קרית הילד – שדו”חותיה מצורפים כחברה נערבת ונערכים לפי ה– IFRS לאור הסתייגות של רואה החשבון בעקבות אי מתן גילוי לגבי מכשירים פיננסיים.

לעומת זאת, תוספת פסקאות לנוסח האחיד היא דווקא עניין שבשגרה, כמו במקרה של הפניית תשומת לב לביאור בעניין ספקות משמעותיים לגבי “העסק החי” או אי ודאות משמעותית אחרת – כמו למשל תביעה ייצוגית. בשנה האחרונה היינו עדים גם לשורה של מקרים שבהם רשות ני”ע “החזירה” דו”חות שכללו הערת “עסק חי” מותנית, מאחר שהיא ראתה בכך בריחה מאחריות. המקרה האחרון הוא של קמן אחזקות, שכללה בדו”חות 2010 הערת “עסק חי” שהותנתה בהחלטה של בעלי החוב לדרוש פירעון מיידי של ההתחייבויות. הדו”חות השנתיים של קמן נחתמו מחדש לפני כחודש, תוך הכללת הערת “עסק חי” ללא ההתניה.

הליך החתימה המחודשת של הדו”חות במקרים אלה דורש לעדכן את הגילויים בעניין אירועים שהתרחשו עד למועד הפרסום החדש, ללא השפעה מספרית, אך גם לבחון אם המידע החדש שהתקבל משפיע על הצורך בהכללת הערת “עסק חי”. מתכונת דומה של פרסום דו”חות מחדש מקובלת גם במקרים של הצגה מחדש (restatement) כתוצאה מגילוי טעות מהותית שאינה בסמוך לפרסום הדו”חות הכספיים העוקבים.

העניין הוא שבשנים האחרונות, בעיקר בעקבות המשבר, משתמשים רואי החשבון בישראל בהפניית תשומת לב כללית לאי ודאות עסקית, שלא כל כך שונה במהותה מהערת “עסק חי” מותנית – ולכן גם אסורה בארה”ב. נניתן לראות זאת בדו”ח רואי החשבון של תפרון, שממנו הוסרה בשנה שעברה הערת “עסק חי” מותנית לאור דרישת הרשות – אך ברבעון הראשון של 2011 נכללה בו גם פסקת הפניית תשומת לב לעסקי החברה והפסדיה.