ISOX

כחלק מהמלצות ועדת גושן, החליטה הרשות לניירות ערך בישראל להחיל גרסה מתומצתת של SOX על כלל החברות הציבוריות הישראליות הנסחרות בבורסה בישראל החל משנת 2010. בדומה להוראות ה- SOX, נדרשות החברות הנ”ל להעריך את אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי וכן לתת גילוי בדבר הצהרות מנהלים.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן