ההכרה בהפסדי המטבע נדחתה

ירידת שער החליפין של הדולר במחצית הראשונה של השנה הסבה לחברות הישראליות הפסדי מטבע כבדים בגין השקעותיהן בחברות מוחזקות דולריות. יחד עם זאת, בהתאם לכללי החשבונאות הקיימים כיום, הפסדי מטבע אלה לא נכללים לעת עתה בדו”ח רווח והפסד, אלא נדחים ויוכרו בדרך כלל בדו”ח רווח והפסד רק במועד מימוש ההשקעה.

מבחינה חשבונאית, הדחייה נעשית באמצעות זקיפת הפרשי השער ישירות להון העצמי ממסגרת קרן הונית שנקראת “קרן הון מהפרשי תרגום”. קרן זו מהווה “תחנת ביניים”, שצוברת את ההכנסות וההוצאות שנובעות מהשינויים בשערי החליפין בנוגע להשקעות באותן חברות מוחזקות – שפועלות, במקרים רבים, בחו”ל. ההיגיון החשבונאי הוא שהשינוי בשער החליפין אינו משפיע על תזרימי המזומנים שמפיקה החברה המוחזקת, אלא ישפיע על תזרימי המזומנים רק בעת מכירה או פירוק. לפיכך, קרן הון זו תיצבר מדי תקופה ותיזקף לדו”ח רווח והפסד רק בעת מימוש ההשקעה.

דוגמה בולטת לקרן הון שלישית מהפרשי תרגום ניתן למצוא בדו”חות של החברות בקבוצת אי.די.בי, שרשמו במחצית הראשונה של השנה הפסדי מטבע כבדים בגין אחזקותיהן.להלן נתונים על ההפסדים הנדחים של חברות הקבוצה במחצית הראשונה של השנה, שנובעים רובם ככולם מהפרשי מטבע, במיליוני שקלים ובנטרול חלקו של המיעוט:

התמונה באי.די.בי פיתוח, שאמורה לפרסם בימים הקרובים את דו”חותיה, לא צפויה להיות שונה. הרי גם ללא התחשבות באחזקות אחרות, חלקה בלבד בהפסדים הנדחים של החברות הבנות שלה, ובראשן דיסקונט השקעות, מסתכם במאות מיליוני שקלים. תחזית זו קיבלה ביטוי גם באזהרת הרווח שפירסמה אי.די.בי בחודש שעבר.

על אף שמבחינה חשבונאית מתבצעת דחייה של הפרשי המטבע, לא ניתן להתעלם מהפסדי המטבע בניתוח התוצאות העסקיות. בחשבונאות המודרנית קיימים מקרים נוספים שבהם רווחים והפסדים נדחים ישירות להון העצמי, וכפועל יוצא התפתחה בארה”ב לפני כעשור הדרישה לדווח על “הכנסה כוללת” (comprehensive income). המונח “הכנסה כוללת” כולל לצד ההכנסות וההוצאות, שנכללו בדו”ח רווח והפסד, גם אותן הכנסות והוצאות נדחות.

המשתמשים בדו”חות צריכים להכיר בחשיבות הרבה של הנתון על ההכנסה הכוללת. חשיבות זו אף הובילה לאחרונה את ה-IFRS לחייב את החברות להקדיש להכנסה הכוללת דו”ח כספי נפרד מ-2009. הכללים החדשים יאפשרו לחברות לבחור בין הצגת דו”ח אחד על הכנסה כוללת לבין הצגת שני דו”חות כספיים נפרדים: דו”ח רווח והפסד ולאחריו דו”ח על הכנסה כוללת.