ההתלבטות של אי.די.בי

אם תאמץ מוקדם, אי.די.בי לא תכיר ברווח של 120 מ’ ש’

שיקולים חשבונאיים היו מאז ומתמיד חלק בלתי נפרד מהחלטות עסקיות, אך בארץ האפשרויות של ה-IFRS – לעתים ההחלטות החשבונאיות עצמן הן אלה שמושפעות מההתנהגות העסקית הצפויה.

להצעת הרכש שהגישה השבוע אי.די.בי פיתוח לכל מניותיה המוחזקות בידי הציבור (כ-13%) יש זווית חשבונאית מעניינת מבחינת החברה האם שמחזיקה ביתר המניות – אי.די.בי אחזקות. אם תושלם ההצעה, תעלה האחרונה לבעלות אפקטיווית מלאה, ולכן מבחינה חשבונאית יהיה צורך לטפל בעסקה כזו כרכישה נוספת של מניות החברה הבת.

לפי התפיסה הקיימת, גידול בשיעור האחזקה בחברה בת מטופל כרכישה של נכס רגיל, ולכן יש לחשב מוניטין נוסף. מאחר שבמקרה זה הצעת הרכש נמוכה משמעותית ביחס להון העצמי של אי.די.בי פיתוח, צפוי להיווצר “מוניטין שלילי” שמוערך ב-120 מיליון שקל, ויוכר כרווח ברבעון הראשון של 2009 עם השלמת העסקה. רישום רווח מסוג זה אינו זר לקבוצת אי.די.בי, שרשמה השנה רווחים גדולים כתוצאה מאיסוף מניות של חברות בנות שנסחרות בדיסקאונט גדול.

מצב דברים זה צפוי להשתנות ב-2010 בעקבות כניסה לתוקף של “תפישת הישות האחת”, שרואה בבעלי מניות המיעוט חלק אינטגרלי מבעלי המניות של הקבוצה בכללותה. התפישה החדשה מתייחסת לשינויים בשיעור האחזקה בחברה בת בראיית הדו”חות הכספיים המאוחדים כפעולה במישור ההוני שאינה מובילה לרישום של רווח או הפסד. יתרונותיה הדיווחיים של התפישה (בהיבט של מימוש מניות של החברה הבת) נוגעים לאי רישום הפסד במקרה של מכירה מתחת להון שאינה מלווה באיבוד שליטה או לרישום של רווח בגין שערוך האחזקות הנותרות במקרה של איבוד שליטה בחברה בת עתירת שווי.

על אף שהדבר עלול ליצור הבדלי דיווח משמעותיים, ה-IFRS מאפשר אימוץ מוקדם של התפישה החדשה. אפשרות זו מציבה כיום את אי.די.בי בהתלבטות לגיטימית לגבי המדיניות החשבונאית ל-2009: אם תבחר באימוץ מוקדם לא תוכל הקבוצה להכיר ברווח מהצעת הרכש ותהיה מוגבלת בכלל ברישום רווחים מאיסוף מניות, אך היא עשויה ליהנות מהיתרונות הדיווחיים האחרים.

יתרון כזה יכול להתממש בסלקום, שבה מחזיקה הקבוצה באמצעות דסק”ש ב-46.9% מהזכויות לרווחים וב-52.3% מזכויות ההצבעה. מאחר שהקבוצה מאמצת את הגישה המשפטית לפירוש “שליטה”, הרי שלכאורה די במימוש של 2.3% מזכויות ההצבעה (בהתעלם מזכויות משפטיות נוספות) בכדי לאבד את השליטה בסלקום ולהותיר בידה את השליטה האפקטיווית, בדומה למצב בשופרסל.

איבוד שליטה כזה, בהתאם לתפישה החדשה, יכול להוביל לשערוך האחזקות הנותרות בסלקום, מהלך שטומן בחובו רווח פוטנציאלי של יותר ממיליארד שקל (על בסיס רווחי מימושים אחרונים). אגב, מאחר שמבחינה תיאורטית כל חברה היא ישות דיווחית נפרדת, הקבוצה עשויה לשפר עמדות בכך שדסק”ש תבחר באימוץ המוקדם בשונה מאי.די.בי אחזקות, שתידרש במקרה כזה לנטרל את ההשלכות הרלוונטיות בדסק”ש.

ההחלטה חשבונאית בנושא קריטי זה תלמד ככל הנראה על אסטרגיית ההשקעות והמימושים של קבוצת אי.די.בי ב-2009.