הרווחים במלונות דן תלויים בעונה

המודל הרבעוני המקל מאפשר לטשטש נתונים פחות טובים

עונת דיווחי החברות על תוצאות הרבעון השלישי הסתיימה. מדובר בדו”חות רבעוניים שכללי החשבונאות המוטלים עליהם, בניגוד לדו”חות השנתיים המגבילים יותר, שונים באופן שבו מדווחות החברות.

אחת המגבלות של הדו”חות הרבעוניים היא במתכונת הגילוי המצומצמת. מטעמים פרקטיים ולאור התפישה כי לנגד עיני המשקיע נמצאים כבר הדו”חות השנתיים, ה-IFRS מתיר לכלול בדו”חות הרבעוניים מתכונת מצומצמת של ביאורים. מה שנדרש הוא לתת גילוי רק לעסקות ואירועים משמעותיים שהתרחשו מאז הדו”חות השנתיים. במסגרת דרישות הגילוי המינימליות, דורש ה-IFRS לתת גילוי להכנסות ולתוצאות של כל מגזר פעילות בנפרד. מנגד, הדו”חות הרבעוניים לא נותנים גילוי על נכסי המגזרים, גם כשהם נבחנים על ידי מקבל ההחלטות התפעולי הראשי לצורך קבלת החלטות ולכן מדווחים בדו”חות השנתיים.

דוגמה גם ליתרון אך גם לחיסרון של המידע על המגזרים בדו”חות הרבעוניים ניתן למצוא בדו”חות הרבעון השלישי של גולף שמדווחת כידוע על שני מגזרי פעילות: אופנת הלבשה ואופנת הבית. למרות שהשוואה פשטנית של ההכנסות ממכירות ברבעון השלישי לרבעון המקביל מלמדת על גידול קל, הרי שהנתונים המגזריים מלמדים כי הכנסות אופנת ההלבשה קטנו מ-86 מיליון שקל ל-79 מיליון שקל, שמוסברים על ידי החברה בירידה במכירות קולקציית החורף.

מנגד, אחד הנושאים המשמעותיים בדו”חות גולף לרבעון השלישי היתה עליה חדה ביתרת המלאי ל-149 מיליון שקל, שביחס לעלות המכירות לתשעת החודשים הראשונים, מייצגת יותר משבעה חודשי מלאי לעומת פחות מחמישה חודשי מלאי בתקופה המקבילה אשתקד. הבעיה בדו”ח הרבעוני היא שבהיעדר גילוי על המלאי לפי מגזרים, לא ניתן להבין עד כמה הגידול בימי המלאי מוסבר מהתמהמהות החורף ועד כמה מהצטיידות במצעים לאור עליית מחירי הכותנה.

קריאת הדו”חות הרבעוניים מחייבת התחשבות בעונתיות ובבעיות חוסר הקבלה של הוצאות להכנסות, שמתחדדות על רקע העובדה שבדו”חות הרבעוניים מיושמים כללי הכרה ומדידה שמיושמים בדו”חות השנתיים.

דוגמה לעונתיות ניתן למצוא בפעילות המלונאות, מאחר ומחזורי ההכנסות של הרבעונים החורפיים, הראשון והרביעי של השנה, נמוכים מאלו של הרבעונים הקייציים – השני והשלישי. לא מדובר רק בהוצאות המכירה והוצאות ההנהלה והכלליות, אלא גם בהוצאות הפחת הכבדות שמתפלגות באופן אחיד על פני השנה, גם כאשר התפוסה היא חלקית בלבד.

חברת מלונות דן למשל, דיווחה ברבעון השלישי של 2010 על רווח תפעולי של 81 מיליון שקל ו-71 מיליון שקל ברבעון השני לעומת 24 מיליון שקל בלבד ברבעון הראשון.

דוגמה מעניינת לחברה שתוצאותיה מושפעות מעונתיות היא מהדרין, שעוסקת בעיבוד פרדסים ומטעי פרי. מאחר והכנסות ממטעים והכנסות ממכירת פרי, נכללות בחלקן הגדול ברבעון הראשון כאשר יתר חודשי השנה הם עתירי הוצאות לעיבוד מטעים. העונתיות במהדרין מתבטאת כבר בשורת הרווח הגולמי: ברבעון השלישי והשני הציגה החברה הפסד גולמי של כ-14 מיליון שקל ו-7 מיליון שקל, בהתאמה, לעומת רווח גולמי של כ-92 מיליון שקל ברבעון הראשון.

המטעים של מהדרין מהווים נכסים ביולוגיים שבהתאם ל-IFRS נמדדים לפי שווי הוגן בניכוי אומדן עלויות מכירה, כאשר כל שינוי בשווי ההוגן נזקף לרווח והפסד. בהתאם לכך מוסיפה מהדרין ליתרת הנכסים הביולוגיים את ההשקעות בהם ומעבירה ממנה פרי שנקטף למלאי ביום קטיפתו, לפי השווי ההוגן לאותו מועד בניכוי אומדן עלויות המכירה. במועד המעבר ל-IFRS הגדילה מהדרין את ערכם של מטעיה בכ-25 מיליון שקל, שעד אז נמדדו לפי עלות. ברבעון השלישי של 2010 למשל הכירה מהדרין ברווח מגידול בשווי ההוגן של נכסים ביולוגיים בסך של כ-7 מיליון שקל שיתרתם לתום הרבעון הסתכמה בכ-103 מיליון שקל.

מעבר לעונתיות הטבעית, הדו”חות הרבעוניים מספקים תמונה ברזולוציית זמן גבוהה יותר כמו במקרה של ירידות ערך מלאי בחברות האופנה שידוע שהן מבצעות הפחתות בגין יתרות המלאים שנותרות בסוף כל עונה, בהתחשב בפוטנציאל המכירות שלהן בחנויות העודפים. כך למשל, למרות שהרווח הגולמי של קסטרו ברבעון השלישי היה 93 מיליון שקל לעומת 88 מיליון שקל ברבעון המקביל, הרי ששיעורו ירד מ-60.2% ל-58.4%. הסיבה המרכזית לכך היא שעל רקע הגידול בהכנסות, גדלו הפחתות המלאי השוטפות וכן ברבעון השלישי של 2009 בוטלה הפחתת מלאי חריגה בגובה של כ-2 מיליון שקל שהוכרה ברבעון הראשון של אותה שנה.

הדו”חות הרבעוניים אף מחדדים יותר את בעיות חוסר ההקבלה הנובעות מהנוקשות החשבונאית בנושא עלויות פרסום שמוכרות כהוצאה בעת התהוותן ולא כנכס. לדוגמה, דלק רכב מדווחת כי ברבעון השלישי הסתכמו הוצאות המכירה ב-8.5 מיליון שקל לעומת 13 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון מוסבר עקב הוצאות פרסום שהיו ברבעון המקביל אשתקד לאור השקתה של מאזדה 3 החדשה, למרות שההכנסות ממכירתה הן בעיקר לאחר רבעון ההשקה.