כיצד מעברות מתייחסת לאיבוד השליטה במטרנה?

ואיך בזק הציגה רווח רעיוני של כ-1.5 מיליארד שקל

במטרה לשפר את יכולת החיזוי דורשים כללי החשבונאות להפריד תוצאות של פעילות מופסקת ולהציגן במספר אחד בתחתית דו”ח רווח והפסד, מתחת לרווח מפעילות נמשכת. סיווג זה, שכולל סיווג רטרואקטיבי של מספרי ההשוואה, מתבצע כאשר עד ליום המאזן ממומשת או עומדת בתנאי ודאות גבוהים למימוש פעילות המייצגת קו עסקי או גיאוגרפי עיקרי.

החל ברבעון הראשון מיושמת תפישת המימוש הרעיוני, שלפיה רואים במכירה חלקית של מניות חברה בת, הכוללת איבוד שליטה, מכירה רעיונית של כל האחזקה ורכישה מחודשת של האחזקה הנותרת. מעבר להכרה ברווח רעיוני, המשמעות של אובדן השליטה היא סיווג החברה הבת כפעילות מופסקת, כל עוד היא עיקרית.

לעת עתה, ה-IFRS אינו מחייב לבצע הפרדה מקבילה של פעילות מופסקת בדו”ח תזרים מזומנים. כמו כן, מבחינה מאזנית, סיווג במספר אחד של נכסים מיועדים למימוש ובמספר אחד של התחייבויות מיועדות למימוש, מתרחש רק כשמתקיימים ליום המאזן תנאים נוקשים, טרם המימוש בפועל, ובכל מקרה אינו רטרואקטיבי. כפועל יוצא, במקרים רבים סיווג כפעילות מופסקת אינו מלווה בסיווג מאזני כלשהו.

דוגמה בולטת היא בזק, שביצעה אימוץ מוקדם של תפישת המימוש הרעיוני, ולכן טיפלה באיבוד השליטה ב-yes ב-2009 כפעילות מופסקת – בזק הציגה רווח רעיוני של כ-1.5 מיליארד שקל, המייצג בעיקר את רישום חלקה בשווי ההוגן של המוניטין שהוערכו ב-800 מיליון שקל ובקשרי לקוחות בסכום דומה, החבויים כעת בנכס מאזני אחד – השקעה ב-yes.

היפוך הרווח הרעיוני אמור להשתקף בעתיד בסעיף “חלק ברווחי חברה כלולה”, כחלק מהפעילות הנמשכת. עם זאת, בעוד קשרי הלקוחות מופחתים באופן שיטתי, הרי שמוניטין בגין חברה כלולה נהנים מכל העולמות: אינם מופחתים באופן שיטתי ואף אין דרישה לבדוק את ירידת ערכם אחת לשנה, מאחר שאינם מהווים נכס נפרד.

בשונה מבזק, חברת מעברות לא ביצעה אימוץ מוקדם של תפישת המימוש הרעיוני, ולכן לא טיפלה ב-2009 במכירת 51% מפעילות מטרנה לאסם כפעילות מופסקת. עם זאת, לאור פרשנות מוזרה במקצת של הוראות המעבר ביצעה ברבעון הראשון של 2010 סיווג רטרואקטיבי של פעילות מופסקת.

המעבר בשנה האחרונה לדיווח על מגזרי פעילות לפי גישת הנהלה מספק הזדמנות מרתקת לבחון פעילויות “מופסקות” אלה מנקודת מבט ניהולית. לפי גישת ההנהלה, כשהדיווחים הפנימיים לצורכי קבלת החלטות כוללים 100% מפעילות החברה הכלולה – בדומה לחברה הבת – כך גם ייראה הדיווח המגזרי. ההפרשים אל מול הנתונים המקבילים בדו”חות הכספיים מטופלים כהתאמות לביאור.

העובדות הן שלאחר איבוד השליטה בזק ממשיכה לדווח על yes באופן מלא כמגזר הטלוויזיה הרב-ערוצית, ומעברות – על מטרנה כמגזר המזון ההומני. הראייה הניהולית בהתאם לדיווח המגזרי עומדת, אפוא, בסתירה לתפישת המימוש הרעיוני בכלל ולסיווג כפעילות מופסקת בפרט. מדובר בעוד סימן לכך שתפישת המימוש הרעיוני, המקדשת את מרכיב השליטה, היא כישלון חרוץ – וזאת עוד בלא קשר לניצולה.