כיצד עליית מניית מירלנד סידרה לכלכלית ירושלים את הרווח?

מערכת היחסים בין החברות האמהות לחברות הבנות משתנה

בשנה האחרונה נכנסה לתוקף בדו”חות המאוחדים תפישת הישות האחת, שרואה בבעלי המניות החיצוניים בחברות בנות חלק אינטגרלי מבעלי המניות בקבוצה.

אחת ההשלכות של תפישה זו היא ששינויים בשיעורי ההחזקה בחברה הבת תוך שמירת השליטה בה אינם מטופלים עוד כשינויים בנכסי הקבוצה, אלא במישור ההוני – כעסקה בין המיעוט לבעלי המניות של החברה האם. כך, ירידה בשיעור ההחזקה בחברה הבת כמוה כהנפקת מניות מיעוט, בעוד עלייה בשיעור ההחזקה כמוה כרכישה חוזרת של מניות מיעוט.

לגבי ירידה בשיעור ההחזקה, השינוי מוביל לזקיפת הרווח שהיה מוכר בעבר ישירות לקרן הונית, ללא השפעה על ההון של בעלי המניות. ואולם במקרה של עלייה בשיעור ההחזקה במחיר גבוה מהערך המאזני, מוביל השינוי לפגיעה בהון. הפחתת ההון גדולה יותר ככל שקיים פער גדול יותר בין השווי של החברת הבת לערכה המאזני.

ניתן לראות זאת לדוגמה בדלק אנרגיה, שמאחדת את השותפות דלק קידוחים – שעיקר פעילותה מתבצעת בפרויקטי ים-תטיס ותמר ובקידוח לווייתן – עם אבנר חיפושי נפט, שמטופלת לפי שיטת השווי המאזני. ב-2010 רכשה דלק אנרגיה בבורסה כ-2.3 מיליון יחידות השתתפות של דלק קידוחים, בעלות של כ-22 מיליון שקל. בעקבות כך היא עלתה בשיעור ההחזקה מ-62.32% ל-62.73%.

ההפרש בין התמורה ששולמה לחלק הנרכש של זכויות המיעוט, כ-19 מיליון שקל, נזקף ישירות לקרן הון שלילית. רכישת 0.39% בדלק קידוחים הקטינה בכ-16% את ההון של לבעלי המניות בדלק אנרגיה, שהסתכם בתום 2010 בכ-104 מיליון שקל.

העובדה שבמקביל נרכשו כ-32 מיליון יחידות באבנר בעלות של כ-60 מיליון שקל, צעד שהוביל לעלייה בשיעור ההחזקה מ-46.45% ל-47.42%, לא פגעה בהון של דלק אנרגיה, שכן אבנר אינה מאוחדת, ולכן טופלה הפעולה כרכישת נכס רגילה – גידול בהשקעה באבנר. עודף העלות בגובה של כ-50 מיליון שקל יוחס לנכסי נפט וגז של אבנר, ויופחת בעתיד על בסיס היקף ההפקה מהם.

מי שנהנתה מהתפישה החדשה היא כלכלית ירושלים, שהכירה ברבעון הראשון בעקבות המיזוג עם דרבן ברווח של 123 מיליון שקל, כ-77% מהרווח הנקי. כלכלית העלתה את שיעור ההחזקה בדרבן מ-28.6% ל-100% – כש-57.8% נרכשו מבעל השליטה אליעזר פישמן. אף שמדובר בצירוף עסקים תחת אותה שליטה, כלכלית בחרה לטפל בעסקה כרכישה רגילה. העסקה כוללת למעשה גם רכישת מיעוט, מכיוון שדרבן החזיקה לפני רכישתה במניות חברות בנות של כלכלית – בעיקר מירלנד, שבעקבות כך שיעור ההחזקה האפקטיבי של כלכלית בה עלה בכ-13.5%.

בעקבות עלייה של כחצי מיליארד שקל בשווי השוק של מירלנד ממועד חתימת הסכם המיזוג ועד להשלמתו נזקף סכום גדול יחסית של כ-130 מיליון שקל בדו”חות כלכלית לקרן הון שלילית מעסקות עם המיעוט. על רקע העובדה שהתמורה נקבעה על פי יחס החלפה כבר במועד החתימה צימצמה עלייה זו את התמורה שמיוחסת ליתר הפעילות של דרבן, והגדילה לכן את שווי המוניטין השלילי שהוכר כרווח בדו”חות כלכלית.