כמה שווים הכרטיסים של עובדי אל על?

הטבה זו לא באה לידי ביטוי בדו”חות הכספיים

הסכם הפשרה עם רשות המסים בעניין שווי כרטיסי הטיסה הניתנים לעובדים בהנחה ו/או בחינם, שאושר בדירקטוריון אל על בשבוע שעבר, מעלה שאלה בסיסית בנוגע לטיפול החשבונאי בהטבות מסוג זה. מבחינה כלכלית, הטבה כזו שקולה לשתי עסקות מקבילות: האחת, תשלום שכר לעובד שצריכה לקבל ביטוי כהוצאת שכר והשנייה מכירת כרטיסים שצריכה לקבל ביטוי כהכנסה.

החברות בדרך כלל אינן נותנות ביטוי להטבה זו בדו”חותיהן הכספיים, על אף שהדבר ראוי בכדי לשקף את המהות הכלכלית. בעסקות דומות במהותן, שבהן העובד מקבל מניות ו/או אופציות בתמורה לשירותיו, מתבצע רישום רעיוני של הוצאות שכר כנגד הון.

אין להקל ראש בסיווגים תוצאתיים נאותים בין סעיף ההכנסות לבין סעיף הוצאות השכר שלהם השפעות על יחסי רווחיות ועל ניתוח הפעילות. לרישום רעיוני כזה יכולה להיות לעתים גם השפעה על מדידת נכסים, כמו למשל במקרה של חברת החשמל שמהוונת עלויות שכר לתחנות הכוח בהקמה. היעדר ביטוי כזה אף עלול לגרום לתמחור בחסר של עלות השכר במסגרת הדיווח על תגמולים לנושאי משרה בכירה, שמבוסס כידוע על המדידה החשבונאית.

גם כאשר מתחמקים מהרישום החשבונאי השוטף, אין מנוס מלהכיר בזכויות שאותן העובדים צוברים בגין הטבות שינוצלו בעתיד. הדבר נובע מהצורך בהכרה בהתחייבות מאחר והמחויבות של החברה כלפי העובדים נוצרת על פני תקופת עבודתם. לדוגמה, עם המעבר ל-IFRS החלה חברת החשמל לתת ביטוי להטבת החשמל המוזל שמשולמת לפנסיונרים לפי שוויה הגדילה משמעותית את ההתחייבות לפנסיה. כפועל יוצא, ההתחייבות הפנסיונית של חברת החשמל בגין חשמל מוזל, היתה בתום הרבעון השלישי כ-904 מיליון שקל בתוספת יתרת מע”מ וגילום מס הכנסה של כ-313 מיליון שקל. לרישום כזה יש השלכות חיוביות על ההכנסות, שהרי פירעון ההתחייבות יתבצע כנגד הכרה בהכנסות: בעקבות השינוי למשל הגדילה חברת החשמל את הכנסותיה ב-2007 בכ-85 מיליון שקל.

הקושי במדידת שווי הוגן של הטבות אלה, כתוצאה מכך שמדובר לעתים בהטבות שניתנות על בסיס מקום פנוי, או עשויות ל”ייצר” צריכה, אינו מצדיק הימנעות ממתן ביטוי להטבה, בדיוק כפי שאינו מונע הכרה בהתחייבויות בגין הטבות עתידיות כאלה.

רשויות המס מתעניינות פחות ברישום החשבונאי ויותר במיסוי של הטבת השכר שמקבלים העובדים שבדרך כלל “מגולמת” על ידי החברה. כפועל יוצא, ניצחון המיסוי של אל על, שמקבל ביטוי בכך שהפרישה בעבר, כפי שצפתה, יותר מכפליים הסכום שאותו היא נדרשת לשלם כעת (כ-18 מיליון דולר), צפוי להוביל אותה לרישום הכנסות אחרות של יותר מ-20 מיליון דולר שיכללו במדידת הרווח התפעולי של 2010.