ארכיון

החשבונאות המסוכנת של טבע

טבע נוהגת להשיק תרופות בסיכון – עוד לפני פקיעת תוקף הפטנט שלהן – ולהתמודד עם ההשלכות בבתי המשפט ההפרשה שביצעה טבע בדו”חות

מלכוד 16

התיקון לחוק החברות הוא חרב פיפיות חשבונאית של בעלי השליטה ההבחנה החשבונאית הבסיסית בין רישום הוצאה בדו”ח רווח והפסד בגין