מבנה דוחות כספיים

תקן IAS 1, הדן בהצגת דוחות כספיים – קובע את הבסיס להצגת דוחות כספיים ומפרט את הדרישות הכוללות להצגת דוחות כספיים, הנחיות לגבי המבנה ודרישות מינימום לתוכן.

מערכת שלמה של דוחות כספיים לתקופה כוללת: