IAS 1

תקן חשבונאות בינלאומי 1 “הצגת דוחות כספיים’ – תקן זה מחייב עריכת דוחות כספיים לפחות אחת לשנה וקובע הוראות בדבר מבנה הדוחות הכספיים ודרישות מינימום לגבי תכולת הדוחות הכספיים. התקן כולל, בין היתר, את הדרישות והקביעות הבאות:

א. דרישה כי הדוחות הכספיים תואמים את התקינה החשבונאית הבינלאומית, לרבות מלוא דרישות הגילוי.
ב. קביעה לפיה במקרים נדירים בלבד ישות מדווחת תסטה מדרישות התקנים החשבונאיים או פרסומים מקצועיים אחרים.
ג. דרישות מפורשות באשר למבנה הדוחות הכספיים, לרבות דרישות מינימום לכל דוח כספי עיקרי, מדיניות חשבונאית, ביאורים ונספחים רלוונטיים.
ד. דרישות מעשיות (בהתבסס על המסגרת המושגית לדיווח כספי) באשר לנושאים כדוגמת מהותיות, עסק חי, עקביות והצגת מספרי השוואה.

פוסטים העוסקים ב-IAS 1
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן