פרק שש עשרה – תשלום מבוסס מניות

1. מבוא 
2. תחולה
2.1. כללי
2.2. סוגיות תחולה יישומיות בפרקטיקה
2.2.1. יצירה של עסקה משותפת
2.2.2. רכישת חלקים מסוימים מעסק שאינם עולים כדי צירוף עסקים
2.2.3. תשלום מבוסס מניות – תלות לינארית או מדורגת
2.2.4. פיצול עסקה לרכיביה
2.2.5. סילוק במספר משתנה של מניות
3. הטיפול החשבונאי בתשלום מבוסס מניות 
3.1. העיקרון המנחה
3.2. הבחנה בין שלושה סוגים של עסקאות
3.3. הקבלה להגדרת התחייבות פיננסית בתקן חשבונאות בינלאומי מספר 32
4. הטיפול בעסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במכשירים הוניים 
4.1. כללי
4.2.1. עיקרון מנחה
4.2.3. טיפול חשבונאי בתנאי הבשלה
4.2.4. אופן פריסת ההוצאה לאורך תקופת ההבשלה
4.3. תנאים שאינם תנאי הבשלה
4.3.1. עיקרון מנחה
4.3.2. טיפול חשבונאי בתנאים שאינם תנאי הבשלה
4.4. כללי הכרה
4.5. כללי מדידה
4.5.1. כללי
4.5.3. מדידת השווי ההוגן של סחורות או שירותים שאינם ניתנים לזיהוי ספציפי
4.5.4. קביעת מועד ההענקה
4.5.5. דוגמאות לטיפול חשבונאי בתוכניות לעובדים
4.5.6. עסקאות עם אחרים
4.6. שינוי תנאי המכשירים ההוניים ביטולם או סילוקם
4.6.1. שינוי תנאי המכשירים ההוניים
4.6.2. ביטול או סילוק הענקה של מכשירים הוניים
4.6.3. שינוי, ביטול, סילוק, חילוט והחלפה – סוגיות יישומיות בפרקטיקה
5. הטיפול בעסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במזומן 
5.1. עיקרון מנחה
5.2. טיפול בתנאי הבשלה ותנאים שאינם תנאי הבשלה
5.3. שינוי תנאי המכשירים, ביטולם או סילוקם
6. עסקאות תשלום מבוסס מניות עם חלופת תשלום במזומן 
6.1. עיקרון מנחה
6.2. תנאי הסדר המאפשרים לצד שכנגד את בחירת אופן הסילוק
6.3. תנאי ההסדר מאפשרים לישות המדווחת לבחור את אופן הסילוק
7. עסקאות תשלום מבוסס מניות בקבוצה 
7.1. כללי
7.2. הסדרי תשלום מבוסס מניות שמעורבים בהם מכשירים הוניים של הישות המדווחת עצמה
7.3. הסדרי תשלום מבוסס מניות הכוללים מכשירים הוניים של ישות אחרת בקבוצה
7.4. הטיפול החשבונאי בהענקה התחייבותית כאשר לישות המדווחת לא קיימת כל מחויבות לביצוע התשלום
7.5. הטיפול החשבונאי בהעברת עובדים או נותני שירותים אחרים בתוך הקבוצה
7.6. הטיפול החשבונאי בהתחשבנות (charge-back) בין חברת האם לחברה בת
7.7. דוחות כספיים נפרדים (סולו) של חברת ביניים
8. סוגיות מיוחדות 
8.1. הענקה במנות (Graded vesting)
8.2. טיפול בדוחות הכספיים של חברה המחזיקה חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני
8.3. מיסים על הכנסה
8.3.1. הפרשים זמניים ניתנים לניכוי
8.3.2. תשלום מס הכנסה עבור העובד
8.4. תוכנית רכישת מניות לעובדים
8.4.1. תוכניות רכישת מניות לעובדים שמהוות במהותן אופציה
8.4.2. הלוואות שהוענקו לעובדים לרכישת מניות
8.5. אופציות מכר (Put) שהוענקו לעובדים
8.6. סוגיות הקשורות למיון בין סעיפי ההון
8.7. שינויים בתנאי ההסדר שמשפיעים על סיווגו
8.7.1. כללי
8.7.2. שינוי בסיווג מתשלום מבוסס מניות המסולק במכשירים הוניים לתשלום מבוסס מניות המסולק במזומן
8.7.3. שינוי בסיווג מתשלום מבוסס מניות המסולק במזומן לתשלום מבוסס מניות המסולק במכשירים הוניים
8.8. חשבונאות גידור
8.9. פיטורי עובדים על ידי הישות המדווחת
8.10. ביטול מכשירים הוניים ותמחור מחדש (repricing)
8.11. שימוש בהסתברות שתנאי שירות יתקיים
8.12. הענקה עם תקופות הבשלה שונות הנגזרות מסיבת אי קיום תנאי השירות302
9. אמידת השווי ההוגן של המכשירים ההוניים המוענקים 
9.1. כללי
9.2. אמידת שווי הוגן של מניות
9.3. אמידת שווי הוגן של אופציות למניות
9.3.1. בחירת המודל
9.3.2. גורמים שיש להביא בחשבון באמידת השווי ההוגן
9.3.3. אמידת הפרמטרים למודל
10. דרישות גילוי 
10.1. כללי
10.2. המהות וההיקף של הסדרי תשלום מבוסס מניות
10.3. אופן קביעת השווי ההוגן
10.4. ההשפעה של עסקאות תשלום מבוסס מניות על הדוחות הכספיים