תמר כבר מסייע חשבונאית לים תטיס

לדלק אנרגיה, המחזיקה בים תטיס ובתמר, הדבר איפשר לדווח על רווח במקום הפסד

העלויות המשמעותיות שמתהוות לחברות הגז והנפט לאחר התגלית, לצורך פיתוח המאגרים המוכחים והקמת מערך ההפקה, מוצגות בדרך כלל במאזן בסעיף “השקעות בנכסי נפט וגז”. עלויות אלה כוללות, בין השאר, תכנון הנדסי, קידוחי פיתוח, רכישה והקמה של מתקני הפקה וצנרת להולכת הגז.

עלויות אלה מופחתות לדו”ח רווח והפסד בדומה לזקיפת פחת של רכוש קבוע. מתוך מטרה ליצור הקבלה בין הוצאות להכנסות קובע ה-IFRS כי שיטת ההפחתה ותקופת ההפחתה צריכות להתאים לקצב הניצול החזוי של הנכס. עם זאת, מטעמי נוחות בפרקטיקה נעשה בדרך כלל שימוש בשיטת הקו הישר לצורך הפחתת נכסים מוחשיים. שיטה זו, שמפחיתה את הנכס בקצב אחיד לאורך חייו השימושיים החזויים, אינה מדויקת בהכרח – והיא נחותה מבחינה תיאורטית במקרים רבים משיטות פחת המבוססות על הניצול בפועל.

במקרה של מתקני הפקה, שיטת ההפחתה המקובלת מכונה “שיטת האזילה” – ההפחתה מתבצעת על בסיס כמות ההפקה בפועל במשך התקופה ביחס לסך הרזרבות המוכחות בגין המאגר הרלוונטי. לצורך יישום שיטת האזילה, כמות הגז או הנפט המוערכת במאגרים בתקופה המדווחת נקבעת מדי שנה, בין השאר, על פי חוות דעת של מומחים. השיטה משמשת גם להפחתת עלויות החיפושים שהוונו, בהתאם לשיטת המאמצים המוצלחים.

סיפור מעניין בהקשר זה ניתן למצוא בדלק קידוחים ואבנר, המחזיקות בפרויקט ים תטיס, על רקע הירידה המשמעותית השנה ביכולת הפקת הגז הטבעי ממאגר מרי B, שהובילה לירידה בהכנסות. בתחילת 2012 שינו החברות, המחזיקות גם במאגר תמר, את אופן ההפחתה של מתקני ים תטיס. הסיבה לכך היא מתווה תוכנית פיתוח פרויקט תמר, שכלל שימוש בפלטפורמת ההפקה, בצנרת, ובמתקני הקבלה והטיפול שבחוף של ים תטיס, על רקע הצורך שנוצר באספקת גז מתמר החל ב-2013.

החברות מדווחות כי ביולי 2012 נחתם הסכם מחייב בין שותפי ים תטיס לשותפי תמר, שלפיו יתבצע שימוש במתקני ים תטיס שתמורתו תשלם קבוצת תמר לקבוצת ים תטיס סך כולל של 380 מיליון דולר. התשלומים יועברו מתחילת ההזרמה מתמר וועד תום 2015.

בעקבות כך, דלק קידוחים ואבנר ביצעו בתחילת 2012 שינוי אומדן של אופן ההפחתה של מתקני פרויקט ים תטיס הצפויים לשמש את פרויקט תמר, באופן שבו ניתן ביטוי לשימוש שייעשה במתקנים אלה גם לצורכי תמר.

השלכות השינוי באופן ההפחתה הן משמעותיות. בעקבות השינוי, קטנו בתשעת החודשים הראשונים של 2012 הוצאות הפחת בגין נכסי הנפט והגז של מאגר מרי בדו”חות דלק קידוחים ואבנר בסך של 8.1 ו-7.3 מיליון דולר, בהתאמה. כדי לקבל פרופורציות, מדובר בזינוק של 60%-80% ברווח לפני מס של השותפויות. בדלק אנרגיה, שמאחדת את דלק קידוחים ומיישמת את שיטת השווי המאזני לגבי אבנר (חברה כלולה), השינוי אף הוביל לכך שבמקום הפסד לפני מס של כ-41 מיליון שקל, דווח על רווח לפני מס של כ-15 מיליון שקל.

ניתן להקביל בין אומדן הרזרבות, המשמש לצורך ההפחתה בשיטת האזילה, לאומדן אורך החיים השימושיים המשמש לצורך הפחתה בשיטת הקו ישר. שניהם אומדנים סובייקטיביים, שעל בסיסם מתבצעת ההפחתה ועשויים להשתנות כתוצאה ממידע חדש.

שיטת האזילה אפקטיבית

כך, בתחילת 2012 האריכה חברת כיל את משך השימוש החזוי של הרכוש הקבוע שלה ב-25-40 שנה על בסיס הניסיון שנצבר, ובעקבות כך צפויה להקטין את הוצאות הפחת שנזקפות לעלות המכר בכ-9 מיליון דולר בשנה. חברת חלל תקשורת, לעומתה, נאלצה בתחילת הרבעון השלישי, בין השאר לאור תקלה שהתגלתה, להקטין בכשנה את משך החיים של הלוויין עמוס 5 – מה שיגרום לגידול בהוצאות הפחת השנתיות בכמיליון דולר.

אין ספק כי במקרה של מתקני ים תטיס, בלי להיכנס לעיתוי הטיפול בשינוי, שיטת האזילה הצליחה להוביל לאפקטיביות עצומה של שינוי האומדן, על רקע המאגרים העצומים בתמר. אפקטיביות זו, שהושגה עוד לפני שהמתקנים החלו לשמש בפועל את תמר, לא היתה מושגת אילו היתה מיושמת שיטת הקו הישר.