״המחיר החשבונאי של החקירות בהולילנד״

בהתאם למסגרת המושגית לא ניתן להציג נכס מעבר להטבות הכלכליות הצפויות לנבוע ממנו. בהתאם לכך, מלאי נמדד בהתאם לנמוך מבין עלותו לבין שווי המימוש נטו שמייצג את ההטבות הישירות ממנו. ירידות ערך מלאי וביטולן, שכיחות יחסית בחברות המושפעות ממחירי קומודיטיס, כמו בתי הזיקוק וחברות הדלק. הקושי הגדול יותר נוגע למקרים בהם מדובר במוצר ייחודי ללא מחיר שוק ברור – כמו בחברות אופנה, אז למדיניות ההפחתה החשבונאית קיימת חשיבות קריטית.

ירידות ערך מלאי וביטולן צריכות להיות מסווגות במסגרת עלות המכירות ולהשפיע על הרווח הגולמי ועל כך תעיד אינטרקולוני שהודיעה השבוע על תיקון דוחות (Restatement) לאחר שהציגה זאת במסגרת הוצאה אחרת.

סוגיה בוערת במדידת ירידת ערך מלאי מתייחסת לצורך בחישוב ערך נוכחי של התזרים הצפוי ולשיעור ההיוון המתאים. כללי ה-IFRS שנכתבו במקור עבור מלאי לתקופות זמן קצרות אינם דורשים במפורש להביא בחשבון את ערך הזמן של הכסף. לאקונה זו עשוייה להיות קריטית עבור יזמי הבנייה שבבעלותם מלאי קרקעות ובניינים למכירה, אשר מפיקים תזרימים על פני מספר שנים. הרגישות מתחדדת מאד לאור העמסת עלויות אשראי על המלאי בעידן ה-IFRS.

דוגמה בולטת היא הולילנד שמדוווחת כי זקפה ברבעון הראשון הפרשה לירידת ערך מלאי בניינים ומקרקעין בגובה של כ-76 מיליון שקל. לצורך היוון התזרים של בניינים הנמצאים בתהליך הקמה או שטרם הוחל בהקמתם, השתמשה הולילנד בשיעור ניכיון של 9% בעיקר, המייצג את מחיר ההון המשוקלל שלה (WACC ).הרגישות של הפרמטרים המרכזיים באומדן היא אדירה: הולילנד מדווחת כי הפחתה במחיר המכירה המשוקלל החזוי למ”ר ב-5% וגידול של 1% בשיעור הניכיון היו מגדילים את ההפסד הרבעוני נטו בכ-21 מיליון שקל ובכ-10 מיליון שקל, בהתאמה!

הסיפור של שיעור ההיוון אינו מסתיים בכך, אלא ממשיך עם קרדן נדל”ן שמחזיקה ב-30% מהולילנד ומיישמת את שיטת השווי המאזני. לאור הסימנים השליליים, העריכה קרדן בתום הרבעון הראשון את שווי השקעתה בהולילנד כמכלול על פי שיטת השווי הנכסי. מאחר והערכת השווי נמצאה נמוכה מהונה של הולילנד, הכירה קרדן בהפרשה נוספת בגין השקעתה וזאת מעבר לירידות הערך שנרשמו בהולילנד, שכידוע מאוחדת על ידי פולאר!

במסגרת הערכת השווי, הוערכו מלאי הבניינים למכירה וכן המקרקעין והזכויות במקרקעין, בניכוי התחייבויות רלבנטיות, בסכום של כ-313 מיליון שקל בלבד, על אף שערכם בדוחות הולילנד הינו כ-341 מיליון שקל! פער זה עשוי לנבוע מחישובי ערך נוכחי לתזרימים קצרים משנה אך גם משימוש בשיעורי היוון ספציפיים הגבוהים ממחיר ההון המשוקלל של הולילנד (%9)למשל, הערכת השווי הביאה בחשבון שיעור ניכיון של 12% עבור בניין 7 אשר נמצא בתחילת בנייתו, הכולל תוספת של 3% המשקפת את השלב הראשוני של הבנייה ואת אי הוודאות הנובעת מהשפעת החקירות על קצב מכירת הדירות והמחירים.

לסיום וללא קשר לנאותות שיעורי ההיוון, חשוב להדגיש כי התחשבות בערך הזמן של הכסף, כמו גם שקיפות בנושא מדיניות ההפחתה של מלאי המוזנחת בארץ, חיוניות לא רק לחברות הנמצאות באור הזרקורים.