התקשרות נמשכת בתמורה שונה

בהתאם לתקנות רשות ניירות ערך, אם נעשתה במהלך תקופות הדיווח הנכללות בדוחות או בתקופה שלאחר מכן המסתיימת במועד חתימת הדוחות הכספיים, התקשרות נמשכת בין תאגיד ובין בעל השליטה בו, המהווה המשך להתקשרות נמשכת קודמת אך בתמורה שונה, ייכלל בדוחות הכספיים ביאור ובו הפרטים האלה:
1. רווחי או הפסדי התאגיד המיוחסים לבעלים של החברה האם, יתרת העודפים והרווח למניה, וסעיפים אחרים בדוח על הרווח הכולל, בין אם הוצג בדוח יחיד ובין אם הוצג בשני דוחות המציגים בנפרד רכיבי רווח או הפסד ורכיבי רווח כולל אחר הנוגעים לעניין, לכל אחת מתקופות הדיווח הנכללות בדוחות הכספיים, המשקפים את תוצאות פעילותו של התאגיד בהנחה שתנאי ההתקשרות הנמשכת הקודמת היו זהים לתנאי ההתקשרות הנמשכת (להלן – נתוני הפרופורמה); נתוני הפרופורמה יובאו לצד תוצאות הפעילות בפועל, כפי שהוצגו בדוחות הכספיים;
2. ההנחות שלפיהן נקבעו נתוני הפרופורמה.

חומרים נוספים העוסקים ב-התקשרות נמשכת בתמורה שונה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן