נכסים פיננסיים זמינים למכירה

נכסים פיננסיים לא-נגזרים המיועדים כזמינים למכירה או שאינם מסווגים כ:
א. הלוואות וחייבים,
ב. השקעות המוחזקות לפדיון, או
ג. נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן