סולבנסי 2

דירקטיבה אירופית (“Solvency II”) – אשר נועדה להבטיח את כושר הפירעון של חברות הביטוח ולתמוך בשוק יעיל וגמיש. מטרתה לחייב את חברות ביטוח להחזיק ברמת הון אחידה ולעמוד בדרישות כמותיות ואיכותיות.
בהתאם להנחיה שפרסמה רשות שוק ההון, המבוססת על הדירקטיבה סולבנסי 2,מתבצע חישוב של המאזן הכלכלי באמצעות הערכת שווי של הנכסים וההתחייבויות של חברת ביטוח. חישוב ההון הנדרש מבוסס על הערכת ההפסד שייגרם לחברה בתרחישים שונים, המוכתבים על ידי הרגולציה ומתייחסים לסיכונים שאליהם חשופה החברה — למשל סיכוני שוק, ביטוח ואשראי. חברות ביטוח נדרשות לעמוד ביחס כושר פירעון החדש החל מהדוחות השנתיים של 2016.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן