עלות שירות

כוללת:
א. עלות שירות שוטף, שהיא הגידול בערך הנוכחי של המחויבות להטבה מוגדרת הנובע משירות עובדים בתקופה השוטפת.
ב. עלות שירות עבר, שהיא השינוי בערך הנוכחי של המחויבות להטבה מוגדרת לגבי שירות עובדים בתקופות קודמות, כתוצאה מתיקון תוכנית (מתן לראשונה או ביטול של תוכנית להטבה מוגדרת או שינויים לתוכנית להטבה מוגדרת) או מצמצום תוכנית (הפחתה משמעותית על ידי הישות במספר העובדים המשתתפים בתוכנית); וכן
ג. רווח או הפסד כלשהו כתוצאה מסילוק.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן