תשלומי חכירה

“תשלומים המבוצעים על ידי חוכר למחכיר המתייחסים לזכות להשתמש בנכס בסיס במהלך תקופת החכירה, אשר מורכבים מהפריטים הבאים:
א. תשלומים קבועים (כולל תשלומים קבועים במהותם), בניכוי תמריצי חכירה כלשהם;
ב. תשלומי חכירה משתנים שתלויים במדד או בשער;
ג. מחיר המימוש של אופציית רכישה אם ודאי באופן סביר שהחוכר יממש אופציה זו; וכן
ד. תשלומי קנסות לביטול החכירה, אם תקופת החכירה משקפת מימוש אופציה לבטל את החכירה על ידי החוכר.
עבור החוכר, תשלומי חכירה כוללים גם סכומים החזויים לעמוד לתשלום על ידי החוכר בהתאם לערבויות לערך שייר. תשלומי חכירה אינם כוללים תשלומים המוקצים לרכיבים שאינם חכירה בחוזה, אלא אם כן החוכר בוחר לשלב רכיבים שאינם חכירה עם רכיב חכירה ולטפל בהם כרכיב חכירה יחיד.
עבור המחכיר, תשלומי חכירה כוללים גם ערבויות כלשהן לערך שייר המסופקות למחכיר על ידי החוכר, על ידי צד קשור לחוכר או על ידי צד שלישי שאינו קשור למחכיר שהוא בעל יכולת פיננסית לפרוע את המחויבויות בהתאם לערבות. תשלומי חכירה אינם כוללים תשלומים המוקצים לרכיבים שאינם חכירה.”

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן