IAS 26

תקן חשבונאות בינלאומי 26 ‘הטיפול החשבונאי והדיווח על ידי ישויות המנהלות תוכניות להטבות פרישה’ – התקן מפרט עקרונות המדידה והגילוי לדוחות כספיים של ישויות המנהלות תוכניות להטבות פרישה.

חומרים נוספים העוסקים ב-IAS 26
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן