IAS 37

“תקן חשבונאות בינלאומי 37 ‘הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים’ – התקן מספק הוראות כוללות ומקיפות להכרה ולמדידה של הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים ולדרישות הגילוי בגינם, בכדי לאפשר למשתמשים השונים בדוחות הכספיים להבין את המהות, העיתוי והסכום של אותם פריטים.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן