IAS 41

תקן חשבונאות בינלאומי 41 ‘חקלאות’ – קובע את הטיפול החשבונאי והגילויים המתייחסים לפעילות חקלאית. בתקן נקבע כי בסיס המדידה לנכסים ביולוגיים הינו שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה, כשההפרשים נרשמים בדו”ח רווח והפסד.

 

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן