IFRS 10

“תקן דיווח כספי בינלאומי 10 ‘דוחות כספיים מאוחדים’ –  ניתן לחלוקה לשני חלקים עיקריים: הראשון עוסק בקביעה האם בידיה של ישות מדווחת שליטה על ידי יישום מודל איחוד האחיד לכלל הישויות. חלקו השני מספק הנחיות לגבי נהלי האיחוד והטיפול החשבונאי העוקב, הכולל את הטיפול בעסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה (עסקאות שאינן כרוכות באיבוד שליטה), הטיפול בעסקאות שבהן מאבדת הישות המדווחת שליטה והטיפול בעסקאות ויתרות בין חברתיות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן