IFRS 17

תקן דיווח כספי בינלאומי 17 “חוזי ביטוח” – התקן החדש שעוסק בהיבטים החשבונאיים של חוזי ביטוח, במילים אחרות,  תקן זה מספק עקרונות להכרה, למדידה, להצגה ולגילוי של חוזי ביטוח.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן