IFRS 2

“תקן דיווח כספי בינלאומי 2 ‘תשלום מבוסס מניות’ – התקן מחייב ישויות מדווחות להכיר בדוחות הכספיים בעסקאות תשלום מבוסס מניות, כולל עסקאות עם עובדים או צדדים אחרים שיש לסלקן במזומן, בנכסים אחרים או במכשירים הוניים של הישות המדווחת. כמו כן, התקן קובע כללי מדידה מבוססי שווי הוגן והנחיות נוספות לאופן הטיפול החשבונאי בסוגים השונים והמאפיינים השונים של תוכניות תגמול מבוססות הון. יתרה מכך, התקן קובע את אופן הטיפול באופציות לעובדים במקרה של עסקאות בתוך קבוצת חברות, כך לדוגמה במקרים בהם החברה האם מעניקה לעובדי החברה הבת אופציות למניות חברת האם.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן